ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimYayın ve Yazım İlkeleriTasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yayın ve Yazım İlkeleri

Yayın İlkeleri

 1. Tasavvuf dergisine telif, hazırlama metin (edisyon kritik), çeviri, kitap tanıtım ve değerlendirme, toplantı notları şeklinde gönderilen yazılar değerlendirmeye alınır.
 2. Dergimize yazı gönderimi editor@tasavvufdergisi.net mail adresinden yapılmaktadır.
 3. Mail adresine gönderilen yazılar öncelikle editörlük tarafından Dergi Yayım ve Yazım İlkeleri bağlamında incelenir. Yazar tarafından düzeltilmesi gereken kısımlar varsa yazı yazara iade edilerek düzenleme istenir.
 4. Dergi Yayım ve Yazım İlkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez ve yayımlanmaz.
 5. Editörlük tarafından onaylanan yazılar aynı sistem üzerinden en az iki hakeme gönderilir.
 6. Hakem raporlarının olumlu olması halinde yazının yayımına karar verilir. Hakemlerin önerileri editörlük tarafından titizlikle takip edilir.
 7. Hakemler düzeltilmesini istedikleri yazının yayımlanmadan önceki halini görmek isteyebilirler.
 8. Hakemlerin raporlarını belirlenen sürede göndermeleri editörlük tarafından takip edilir. Belirlenen sürede raporların gelmemesi durumunda yazıya editörlük tarafından yeni hakem ataması yapılır.
 9. Yayımına karar verilen yazılar hakkında yazara/yazarlara bilgi verilir.

Yazım İlkeleri

 1. Dergimize gönderilen yazılar, PC Microsoft Office Word programında yazılmalı veya bu programa uyarlanarak gönderilmelidir. Gönderilen yazılar bütün ekleriyle birlikte dergi formatında toplam 34 sayfayı aşmamalıdır.
 2. Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinler pdf olarak, kitap tanıtım ve değerlendirmelerine kitap kapağı resmi jpeg formatında eklenmelidir.
 3. Yazıların ana başlıktan sonraki kısmına İngilizce başlık, her biri 500-1000 arasında karakter (boşluklarla) Türkçe-İngilizce özet, en fazla beşer kelime olmak üzere Türkçe-İngilizce anahtar kelimeler ve makale sonuna yararlanılan eserleri gösteren kaynakça eklenmelidir.
 4. Sayfa düzeni: A4 boyutunda, kenar boşlukları soldan 4,5 cm, sağdan 4,5 cm, üstten 5,4 cm ve alttan 5,4 cm şeklinde ayarlanmalıdır.
 5. Yazı biçimi: Ana metin kısmı Times New Roman yazı tipi, 12 nk ve başlıklar bold olarak yazılmalıdır. Ana metin kısmı tam 18 nk satır aralıkla, dipnotlar ise tam 15 nk satır aralıkla ve metinle aynı yazı tipinde 10 nk ile yazılmalıdır. Arapça metinlerde Traditional Nash yazı tipi kullanılmalıdır.
 6. Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre düzenlenmeli ve aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulmalıdır:

Kitap: Basılmış eser; yazar-yazarların ad ve soyadı, eser adı (italik), çeviri ise çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sadeleştirenin, edisyon ise editörün veya hazırlayanın, yayınevi, kaçıncı baskı olduğu, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayfası.

Tek yazarlı: Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Ankara: Hititkitap Yay., 2008, s. 20.

Çok yazarlı: İsmail E. Erunsal ve diğerleri, İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu - 1, İstanbul: İSAM Yay., 2008, s. 52.

Derleme: Kenan Çağan (edit.), İdeoloji, Ankara: Hece Yay., 2008, s. 24.

Çeviri: Mevlana Ebû Saîd Muhammed Hâdimî, Berîka, trc. Bedrettin Çetiner, İstanbul: Kahraman Yay., 2000, I, 10.

Tez örnek: Mahmut Erol Kılıç, Muhyiddin İbnu’l-Arabî’de Varlık ve Mertebeleri: Vücûd ve Merâtibu’l-Vücûd, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1995, s. 51.

Yazma eser: Yazar adı, eser adı (italik), kütüphanesi, varsa kütüphane bölümü, kayıt numarası, varak numarası.

Örnek: Mehmed Emin Tokadî, Şerh-i Kelimât-ı Hâcegân, Millet Ktp., Ali Emîrî-Şer‘iyye, no: 832, vr. 18a.

Hadis kitaplarında, ilgili eserin hadis alanında meşhur olan referans yöntemi kullanılmalıdır.

Örnek: Buharî, “İman”, 1.

Makale: Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayı numarası, sayfası

Telif makale örnek: O. Nuri Küçük, “Zaman Düşüncesinin Tasavvufî Açılımı”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sayı: 9, 2002, s. 221.

Çeviri makale örnek: Hamid Algar, “İlk Dönem Nakşbendî Geleneğinde İbnü’l-Arabî’nin Düşüncelerinin İzleri”, trc. Salih Akdemir, İslâmî Araştırmalar, c. V, sayı: 1, 1991, s. 20.

Basılmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri ve kitapta bölümler makalelerin kaynak gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır.

Dipnotlarda kullanılan kaynak ilk geçtiği yerde yukarıdaki şekilde tam künye ile verilmelidir. İkinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, birden çok cilt varsa cildi ve sayfa numarası yazılır.

Örnek: Kuşeyrî, er-Risale, s. 21; Gazzâlî, İhyâ, I, 75.

Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır.

Birden çok yazarı ve hazırlayanı olan eserlerde her şahıs isminden sonra virgül konmalıdır.

Ayetler italik karakterle yazılmalı, referansı (sure adı, sure no/ayet no) sırasına göre verilmelidir.

Örnek: el-Bakara, 2/10.

İnternet kaynaklarında yararlanıldığı tarih belirtilmelidir.

Örnek: http://www.freeminds.org/ts3/km368.tif (erişim: 05.05.2008) 

Dipnot referans numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır. 

Dergimizde kullanılan bazı genel kısaltmalar 

Adı geçen eser

age

Adı geçen makale

: agm

Aleyhi’s-selam

: (s)

Araştırma Görevlisi

: Arş. Gör.

Aynı müellif 

: a.mlf.

Bakınız 

: bk.

Baskı

: bs.

Beyit numarası

: b.no:

Celle celalühu

: (cc)

Cilt 

: c.

Çeviren/tercüme 

: trc.

Editör 

: edit. 

Hadis numarası 

: h.no: 

Hazırlayan

: haz.

Hazreti 

: Hz.

Hicrî

: H.

Karşılaştırınız

: krş.

Kütüphane

: Ktp.

Mektup numarası 

: m.no:

Miladî 

: M.

Milli Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi

İA

Numara

: no:

Ölümü

: ö.

Sadeleştiren 

: sad. 

Sayfa  

: s. 

Sayfadan sayfaya 

: ss. 

Sayı 

: sayı: 

Tahkik

: tahk. 

Tarihsiz 

: ts. 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

DİA

Üniversite 

: Ü. 

Varak  

: vr. 

Ve benzeri 

: vb. 

Ve devamı  

: vd. 

Yardımcı 

: Yrd. 

Yayın yeri yok 

: yy. 

Yayınevi, yayınları 

: Yay. 

 

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Dergimizin 39-40. sayısı çıkmıştır.


Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Telefon :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Faks :
Eposta :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri