ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


İsmâil Hakkı Bursevî’ye Göre Mevlânâ ve Mevlevîlik
[Ali Namlı, “Ġsmâil Hakkı Bursevî‟ye Göre Mevlânâ ve Mevlevîlik”, Tasavvuf Ġlmî ve Akademik AraĢtırma Dergisi, Ankara 2005, Y. 6, S. 14, ss. 439-454] Bursevî, eserleri vâsıtasıyla etkisi günümüze kadar ulaĢan Osmanlı mutasavvıflardan birisidir. YetiĢme döneminde Mesnevî ve Fîhi mâ fîh‟i okuyup incelemiĢtir. BaĢta meĢhur tefsîri Rûhu’l-Beyân olmak üzere eserlerinde Mevlânâ‟dan çokça nakiller yapmıĢ ve Mesnevî‟nin ilk 738 beytini Ģerh etmiĢtir. Ġsmâil Hakkı, Mesnevî ve Nefehât gibi bâzı kaynaklardan hareketle Mevlânâ‟nın yakın çevresi ile ilgili farklı değerlendirmeler yapmıĢtır. Bu yüzden Fahreddin Râzî‟yi Bahâeddin Veled‟in Belh‟ten göç etmesine sebep olduğunu kabul ettiği için sert bir dille eleĢtirir. Salahaddin Zerkûb ve Hüsâmeddin Çelebi ile ilgili Mesnevî‟deki övgülerden hareketle onları Mevlânâ‟nın mürĢidleri olarak takdim eder. Kendinden önceki Celvetiyye meĢâyihinin de etkisiyle Sadreddin Konevî‟yi Mevlânâ‟dan üstün tutar. Zamanındaki bâzı tarîkatlarla birlikte Mevlevîlerin çoğunu da tenkit eder. Mevlevîler‟i özellikle semâ„ konusunda eleĢtirir.

Anahtar Kelimeler
Ġsmâil Hakkı Bursevî, Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîlik, Semâ, Sadreddîn Konevî

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri