ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimŞEYH NUREDDİN BİRÎFKANÎ’NİN “EL-BUDÛRU’L-CELİYYE” ADLI ESERİNDE MEVLÂNÂ HÂLİD VE HÂLİDÎLİĞİN TENKÎDİ
(THE CRITICISM OF MAWLÂNÂ KHÂLİD AND KHÂLİDİYYA IN SHEIKH NUREDDİN BİRÎFKANİ’S BOOK CALLED “EL BUDURUL CELİYYE” )

Yazar : Abdulcebbar Kavak    
Türü : Telif
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :


Özet
Nakşbendî-Müceddidîliği 19. asırda Ortadoğu’da yayan Mevlânâ Hâlid ve halifeleri, tarîkatı yaymaya başladıkları ilk yıllarda hem şahsî hem de yerel ve bölgesel düzeyde ciddi bir muhalefetle karşılaşmışlardır. Bu muhalefetin Irak’taki yerel destekçilerinden biri İmadiye bölgesinin Kadirî şeyhlerinden Seyyid Nureddin Birîfkanî’dir. Birîfkanî, 1238/1823’te tamamladığı el-Budûru’l-celiyye fimâ meset ileyhi hâcâtu’l-fukarâî’s-sûfiyye adlı eserinde Mevlânâ Hâlid ve halifelerinin davranış ve tasavvufî uygulamalarını sert bir dille eleştirerek onları “et-Taifetü’l-Kâzibe/Yalancı Taife” olarak nitelemiştir. Birîfkanî’nin bu eseri Mevlânâ Hâlid ve Hâlidîliğe karşı oluşan muhalefet cephesinin iddia ve ithamlarının tespiti açısından günümüze ulaşabilen önemli yazılı belgelerden biridir. Hâlidî şeyhlerinden Abdülvehhab es-Sûsî’ye intisap etmiş bir şahsiyet olan Birîfkanî’nin bu eseri, o dönemin tasavvufî hareketliliğine ışık tutması bakımından da ayrıca önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Şeyh Nureddin Birîfkanî, Mevlânâ Hâlid, Hâlidîlik, “el-Budûru’l-celiyye”, Hâlidîliğin Tenkidi

Abstract
Mawlânâ Khâlid and his khalifs, who tried to spread Nakşbendî-Mujaddidî in the Middle East in the 19th century, came across serious regional, individual and local opposition in the first years of their attempts to spread the sect. One of the regional supporters of this opposition in Iraq is Seyyid Nureddin Birifkani- one of the sheiks of İmadiye region. Completed in 1238-1823, Birîfkanî criticizes Mawlânâ Khâlid’s and his khalifs’ behavioural and sufistic applications severely in his book called el- Budûru’l-celiye fîmâ messet ileyhi hâcâtu-l fukarâi’s-sufiyye and describes them as et-Taifetü’l Kazibe/ the lying group. This product of Birîfkanî is one of the written documents that contains the oppositional claims against Mawlânâ Khâlid and Khâlidiyya and ıt functions as the only written document that has reached today. At the same time, this product of Birîfkanî who attached himself to Abdülvehhab es Susi- one of the Khâlidî sheikhs- is significant in terms of enlightening sufistic movement of that period.

Keywords
Sheikh Nureddin Birîfkanî, Mawlânâ Khâlid, Khâlidiyya, “el- Budûru’l-celiye”, criticism of Khâlidiyy

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri