ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimHAKK’IN SIRRINI FÂŞ ETMEYEN SÛFÎLER: SULTÂN VELED ÖRNEĞİ
(Sufis who do not Disclose the Secret of Haq: the Example of Sultān Veled )

Yazar : Hülya Küçük    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2007
Sayı : 18
Sayfa : 87-102.


Özet
Mutasavvıflar, insanları genel olarak Âmme, ehl-i hakāik) ve hâssa (veya avâm, havâs ve havâssu’l-havâss/ ehassu’l-havâss) diye üç sınıfa ayırmış, avâma İslâm’ı, havâs ve havâssu’lhavâss’a ihsân”ı, yani tasavvufu layık görmüş ve tasavvuf gibi kalb rikkatinden bahseden bir ilmi, avâma tevdi etmekten ve fitnelerine sebep olmaktan kaçınmışlardır. Bazı sûfîlerin idam edilmelerine kadar varan olayların perde arkasında bu tür bir fitneye sebebiyet vermeleri vardır. Bu durum karşısında bazı sûfîler remiz ve sembollerle konuşarak maksatlarını nâ-ehil olanlardan saklamaya çalışırken, Sultân Veled, dakîk tasavvufî meselelere geldiğinde “kalem buraya geldi, ucu kırıldı”, “Akıllıya bir söz yeter”, “Bunun altında birçok sırlar vardır. Fakat söylemeğe izin yoktur” gibi cümlelerle susmayı tercih etmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cüneyd el-Bağdâdî, Hallâc-ı Mansûr, Muhyiddîn ibnu’l-Arabî, Sadreddîn Konevî, Mevlânâ, Sultân Veled, Sufiler, Sır, Avâm, Havâs.

Abstract
Sufi masters classified people into three categories in general: Âmma, ahl-i hakāik and khāssa ( or awām: the low, khavās: the high, khavāssu’l-khavāss/akhassu’lk-khvāss: the highest), and deemed the low as eligible to Islam, and the high/the highest as eligible to Tasawwuf/Sufism. This means that they shunned strictly delivering Sufism to the low. To prevent misunderstandings, while some Sufis chose to use metaphors when talking about delicate mystical matters, Sultân Veled chose not to speak at all about this kind of matters by using sentences like “Pen came here, and its head was broken”, “For the wise, a sign is sufficient”, and “There are many secrets hidden in this. But it is not allowed to utter them.”

Keywords
Cunayd al-Baghdādī, Hallāj-ı Mansūr, Muhyi al-Dīn Ibn al-Arabī, Sadr al-Dīn Konawî, Mewlānā, Sultān

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri