ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimMEVLEVÎ HANIM HALÎFE VE ŞEYHLER
(Mawlawī Female Substitutes and Sheiks )

Yazar : Hülya Küçük    
Türü : Telif
Baskı Yılı :
Sayı : 20
Sayfa : 69-78


Özet
Bazı tarîkatlar, genelde, kadının “erebileceğini ama erdiremeyeceğini” savunmuşlarken, Mevlevîlik, resmen “kadın” şeyhlerin atandığı bir tarikat olmuştur. Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân‟ın yazarı Sâkıb Mustafa Dede (ö.1148/1735), erkeklerin şeyhlikleri döneminde nasıl cemiyetin erkekleri onlardan azami derecede faydalanmışsa, hanımların şeyhlikleri döneminde de Sâlihâ kadınların bu nimet-lerden faydalandıkları, derûn-i harem ve türbe civarında dar ve karanlık bir halvethâne ittihâz ede-rek, oruç, murâkebe ve zikirle meşgul olduklarını, ve hırka ve külah giydiklerini söylemektedir. Ne yazık ki bu hanımlar hakkında tek bilgi kaynaklarımız olan Menākibu’l-Ārifīn ve özellikle Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân‟ı nedense hiçbir araştırmacı okumaya gerek görmeden, daha önce bu isimleri zikreden kaynaklardan isimlerini aktarmakla yetinmişlerdir. Elinizdeki çalışma bu açığı kapatmaya matûf mütevâzi bir adımdır.

Anahtar Kelimeler
Mevlevilik, Kadın Şeyhler, Ârife-i Hoş-Likā-yı Konevî, Destinâ Hatun, Güneş Han, Kâmile Hanım, Hāce Fatma Hanım.

Abstract
Some Sufi orders are of the opinion that a woman can „attain God‟ but cannot make others attained Him, whereas Mawlawism officially appointed women sheiks as head of Mawlawī dargāhs. Sākıb Mustafa Dede (d.1148/1735), author of Safīna-e Nafīsa-e Mewlewīyān, points out that during their rule, many women disciples, taking advantage of „female guides‟, retired into seclusion at small and dark places in the main dargāh and around it, occupied themselves with fasting and dhikir, wore Mawlawī costumes; such as it was men who used to do the same in the time of male Sufi leaders. It is a pity that Manākib al-Ārifīn and especially Safīna-e Nafīsa-e Mewlewīyān, our only sources on their life, are not even treated by researchers; researchers merely list their names lent over from another source which did the same before. The present study is a humble step to fill this gap. Key words: Mawlawism

Keywords
Mawlawism, Woman Sheiks, Arife-i hoş-lika-yı Konevi, Destinā Khātun, Günesh Khān, Kāmile Khānım, Hāj

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri