ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimGalata Mevlevîhânesi Örneğinde İstanbul Mevlevîliğinin Kültürel Hayata Etkisi
(Istanbul Mawlawi Order’s Influence on Cultural Life: The Case of Galata Mawlawi Lodge )

Yazar : Safi Arpaguş    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20014
Sayı : 33
Sayfa : 17-37


Özet
Mevlevîlik, tasavvuf târihinde ortaya çıkmış önemli tarîkatlardan biridir. Tarîkat, ilk dönemlerinde Konya merkezli iken XV. yüzyıl sonundan îtibâren, özellikle İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı coğrafyası ölçeğinde merkez şehirleri kültürel açıdan kapsamına almıştır. Diğer tarîkatlara nisbetle geniş halk tabanına yayılmak ve toplumu bir ağ gibi sarmak yerine edebiyat ve sanatla içiçe bir mâhiyet arzeden Mevlevîlik, yüksek kültürde farklı bir temsil sahası bulmuş, dolayısıyla edebiyat, mûsikî, âdâb ve erkân yönüyle bulunduğu toplumun daha çok seçkinlerine hitap etmiştir. Biz bu makālede Mevlevîliğin İstanbul ölçeğindeki yerine ve kültürel hayâtı şekillendirişine ilişkin görüşleri ele aldık. Bir örnek olması açısından tarîkatın İstanbul’daki dikkat çekici merkezlerinden olan Galata Mevlevîhânesi’ni, içinde yetişmiş önemli şahsiyetleri öne çıkararak yaşadıkları çevre ve döneme etkileri çerçevesinde değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mevlevîlik, Galata Mevlevîhânesi.

Abstract
Mawlawiyyah is one of the important Sufi orders which were born in Anatolia. Although it was first centered in Konya, it later spread through other important cities of Ottoman State after the 15th century, especially in the period following the conquest of Istanbul. Unlike other Sufi orders which spread among the general public, Mawlawi order that presented a character intertwined with poetry, literature and art addressed to distinguished members of society. In this article, we have tried to find the place of Mawlawi order in the scale of Istanbul and deal with the views about how it shaped the culture life. As a case, we have examined Galata Mawlawi lodge which has been one of the attention grabbing centers of the Mawlawi order in Istanbul from the perspective of significant figures who were trained in that lodge and their effects on the environment and the era that they lived in.

Keywords
Jalaladdin Rumi, Mawlawiyya, Galata Sufi Lodge.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri