ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişimİsmâil Hakkı Bursevî’ye Göre Mevlânâ ve Mevlevîlik
( )

Yazar : Ali NAMLI    
Türü : Telif
Baskı Yılı :
Sayı : 14
Sayfa : 439-454


Özet
[Ali Namlı, “Ġsmâil Hakkı Bursevî‟ye Göre Mevlânâ ve Mevlevîlik”, Tasavvuf Ġlmî ve Akademik AraĢtırma Dergisi, Ankara 2005, Y. 6, S. 14, ss. 439-454] Bursevî, eserleri vâsıtasıyla etkisi günümüze kadar ulaĢan Osmanlı mutasavvıflardan birisidir. YetiĢme döneminde Mesnevî ve Fîhi mâ fîh‟i okuyup incelemiĢtir. BaĢta meĢhur tefsîri Rûhu’l-Beyân olmak üzere eserlerinde Mevlânâ‟dan çokça nakiller yapmıĢ ve Mesnevî‟nin ilk 738 beytini Ģerh etmiĢtir. Ġsmâil Hakkı, Mesnevî ve Nefehât gibi bâzı kaynaklardan hareketle Mevlânâ‟nın yakın çevresi ile ilgili farklı değerlendirmeler yapmıĢtır. Bu yüzden Fahreddin Râzî‟yi Bahâeddin Veled‟in Belh‟ten göç etmesine sebep olduğunu kabul ettiği için sert bir dille eleĢtirir. Salahaddin Zerkûb ve Hüsâmeddin Çelebi ile ilgili Mesnevî‟deki övgülerden hareketle onları Mevlânâ‟nın mürĢidleri olarak takdim eder. Kendinden önceki Celvetiyye meĢâyihinin de etkisiyle Sadreddin Konevî‟yi Mevlânâ‟dan üstün tutar. Zamanındaki bâzı tarîkatlarla birlikte Mevlevîlerin çoğunu da tenkit eder. Mevlevîler‟i özellikle semâ„ konusunda eleĢtirir.

Anahtar Kelimeler
Ġsmâil Hakkı Bursevî, Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîlik, Semâ, Sadreddîn Konevî

Abstract
This article aims to describe the views of Ismail Hakkı Bursawi about Mawlana Calaladdeen and Mawlawiyya rather than making new and unprecedented findings about Mawlana and Mawlawiyya. Bursawi is an Ottoman sufi who has more than a hundred works in various sizes and whose views are effective even today. He learnt Persian in his early education and studied Mathnawi and Fihi Ma Fih. He widely quoted the works of Mawlana in his famous tafseer 'Ruh al-Bayan' and his other works, and wrote a commentary on the first 738 stanzas of Mathnawi. Bursawi severely criticizes Fahraddeen Razi since he believed that the latter caused Bahauddeen Weled, the father of Mawlana, to leave Balkh to Anatolia. The biographical datas about Mawlana which Bursawi mentioned, are mainly shaped around Mathnawi. He sees Salahaddeen Zarkub and Husamaddeen Chelebi as masters (mursheeds) of Mawlana, probably because of the praises about them in Mathnawi. He prefers Sadraddeen Konawi to Mawlana as a result of the effect of the Jalwatiyya tradition. He criticizes most of the Mawlawis of his time together with some other tariqahs as having deviated from the path of their masters, and dealed only with form without content. His criticism to Mawlawis is especially on the subject of sama„.

Keywords

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri