ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access11 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor


Ankara  2003

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Dilaver Gürer  
'İbn Arabi'de "Dinlerin (Aşkın) Birliği" ve "ibadet" Meselesi' Hakkında Bir Değerlendirme Ss, 10-54

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Akpınar  
Kur'an'da Hece Harfleri (Hurûf-i Mukattaa) ve Kuşeyri'nin Hece Harfleri Yorumu Ss, 55-73

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Hakkı Göksoy  
Endonezya'da Tasavvufi Hareketler ve Bazı Özellikleri Ss, 75-115

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Necmettin Bardakçı  
Kütahya Vahid Paşa Kütüphanesindeki Tasavvufla İlgili Yazma Eserler Ss, 117-138

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hamit Er  
Bir Eğitim Kurumu Olan: Eyüp'te Hasan Hüsnü Paşa Tekkesi ve Vakfiyesi Ss, 139-150

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necip Fazıl Duru  
Mevlevi Şeyhi Ağa-zade Mehmed Dede ve Mesnevi'nin İlk On sekiz Beytini Şerhi Ss, 151-175

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Bolat  
Muhasibî (ö. 241/855)'nin el-Mekâsib'i Bağlamında Tasavvufta Dünyaya Bakış ve Hakikî Zühd Anlayışı Ss, 177-196

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Öztürk  
İbn Cüzey (ö. 741/1340)'in Tefsirinde Tasavvuf Ss, 197-212

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muammer Cengil  
Tasavvufi Yaşantıya Yönelmede Etkili Olan Psiko-Sosyal Nedenler Ss, 213-240

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hür Mahmut Yücer  
Menâkıb-ı Ömer Rızaî Dârendevî ve Eyüp'te Vezir Tekkesi Ss, 241-258

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lütfen Seçiniz  
Mevlâna'nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu iddiaları I Ss, 259-322

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin Kurt  
Mehmet Elif Efendi (ö. 1345/1927)'nin "el kelimâtü'l-mücmele fi şerhi't-tuhfeti'l-mürsele" Adlı Eserine Göre Vahdet-i Vücud Anlayışı Ss, 323-350

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selami ŞİMŞEK  
Seyyid Mehıned Nûri Üsküdarî (ö. 1273/1856) ve Salât-ı Kemâliyye Şerhi Ss, 351-376

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zülfikar Güngör  
Muhyiddîn İbn Arabî Hakkında Louis Massignon'un Eleştirileri ve Veled Çelebi (İzbudak)'nin Cevapları Ss, 377-406

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
Klasiklerimiz/X "el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye" (Muhyiddin İbnü'l-Arabî- ö. 638/1240) Ss, 407-444

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sara SVIRI Translator: Salih ÇİFT  
İlk Dönem Tasavvuf Kültüründe Melâmetiyye Hareketi ve Hakîm Tirmizî Ss, 445-468

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan Muslu  
Book Presentation and Evaluation: Annemarie Schimmel'in "İslâm'ın Mistik Boyutları" Adlı Eseri Üzerine Ss, 527-551

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hikmet Atik  
Book Presentation and Evaluation: Doç. Dr. Bilal Kemikli, Oğlanlar Şeyhi İbrahim Müfîd-i Muhtasar Ss, 479-485

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Kara  
Doğudan Batıya, Batıdan Doğuya Bakan Bir Âlim Prof. Dr. Annemarie Schimmel Ss, 487-498

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Kara  
Doğudan Batıya, Batıdan Doğuya Bakan bir Âlim Prof. Dr. Annemarie Schimmel Ss, 487-498

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şule Bilmen  
Ukbâya Kayan Yıldız: Annemarie Schimmel Ss, 499-510

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Senail Özkan  
Suyu Arayan sûfî: Annemarie Schimmel Ss, 511-517

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Derin  
Annemarie Schimmel'in Tasavvufun Kökenlerine Dair Görüşleri Ss, 519-526

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Translator: Recai DOĞAN, İhsan ÇAPCIOĞLU  
"İslam'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz" (Adelbert REIF'in Annemarie Schimmel ile Mülâkatı) Ss, 553-560

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Mektuplar Ss, 577-582

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Tanıdıklarının Gözüyle Annemarie Schimmel Ss, 561-576

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ethem Cebecioğlu  
Bir Akademisyen Modeli Olarak Annemarie Schimmel Ss, 583-586

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
"Tasavvuf bilgileri ve olayları hayatın içine taşıdığı için, bizzat yaşanır hâle getirmeye çalıştığı için bu gün tazeliğini koruyor." Ss, 587-671

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri