ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access13 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor


Ankara  2004

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Ahmet Hamdi Akseki Translator: Halil İbrahim Şimşek  
Preparation: Sûfiye-i Kirâm Hazarâtının Rûh Hakkındaki Tarz-ı Telakkîleri Ss, 383-393

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Aşkar  
Kadın Sûfîleri Anlatan Bir Menâkıbnâme: Menâkıb-ı Veliyyâti'n-Nisâ Ss, 75-98

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Osman Türer: "Tasavvuf insanın kendisini, varlığı ve Allah'ı keşfetme gayretinin bir ifadesidir." Ss, 517-595

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Bolat  
Ebu'I-Abbas İbn Ata (ö. 309/922)'nın Bazı Tasavvufi Temel Kavramiara Bakışı Ss, 301-322

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şaban Ali Düzgün  
Tecrübe, Dil ve Teoloji: 'Dini Tecrübe'nin Teolojik Yorumu Ss, 99-118

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Abdülhayy el-Leknevî - A. Ebu Gudde Translator: Hayati Yılmaz  
KIasik Dönem Bazı Tefsir, Hadis ve Tasavvuf Eserlerinde Yer Alan Hadislerin Değeri Üzerine Ss, 469-492

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf Turan Günaydın  
Diriliş Dergisinde Yayınlanmış Tasavvufi Çevrimyazılar Bibliyografyası Ss, 501-515

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilaver Gürer  
Klasiklerimiz/XII ''Fususul-Hikem" (Muhyiddin İbn Arabi, 560~638/1165-1240) Ss, 395-442

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Cahid Haksever  
Turhallı Mustafa Efendi ve Bazı Tasavvufi Kavrarnlara Yaklaşımı Ss, 363-381

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Kara Hür Mahmut Yücer  
Trabzonlu (Oflu) Nakşi-Halidi Yusuf Şevki Efendi ve Hediyyetü~z-zakirin hüccetü~s-salikfn Adlı Eseri Ss, 323-362

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Fatih Kesler  
Kur'an-ı Kerim ve Hadislerde Şefaat inancı Ss, 119-153

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferhat Koca  
Osmanlı Fakihlerinin Sema, Raks ve Devran Hakkındaki Tartışmaları Ss, 25-74

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Kunt  
Sultan Ahmed Hazini'nin Hayatı ve Eserleri Ss, 265-288

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hülya Küçük  
Batı'da "Sufizm" Mes'elesine Toplu Bir Bakış Ss, 231-263

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fritz MEIER Translator: Ramazan Muslu  
Horasan ve Klasik Tasavvufun Sonu Ss, 443-468

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir Özköse  
Fülânî Hareketi Önderleri İle Bornu Ulemâsından el-Kânimî Arasında Gerçekleşen, Savaş Barış, Tekfir Uhuvvet Tartışmalarının Yer Aldığı Mektuplaşmalar Ss, 189-230

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Tatcı  
Yeni Bilgiler ışığında Üsküdarlı Şeyh Muhammed Nasuhî (1058-1648/1130-1718) Ss, 155-187

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necdet Tosun  
Tasavvuf Kültüründe Meyve Ss, 289-300

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Uludağ  
Ruhbanlık ve Tasavvuf Ss, 9-23

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Uludağ  
Ruhbanlık ve Tasavvuf Ss, 9-23

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri