ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access14 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor


Ankara  2005

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

 
Görüyormuş gibi, yakın, beraber... Ss, 9-11

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan Kamil Yılmaz  
Eğitimde Gönül Faktörü Mevlânâ Örneği Ss, 13-24

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan Kamil Yılmaz  
Eğitimde Gönül Faktörü: Mevlânâ Örneği Ss, 13-24

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Kara  
Annemarie Schimmel ve Allah’ın Âyetleri Ss, 25-27

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Annemarie Schimmel ve Allah’ın Âyetleri Ss, 25-27

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ethem Cebecioğlu  
Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü -Metodolojik Bir Yaklaşım- Ss, 29-54

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ethem Cebecioğlu  
Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü -Metodolojik Bir Yaklaşım- Ss, 29-54

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erhan Yetik  
Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin Hayata Bakışı Ss, 55-62
Mawlana Jalaladdin Rumi's View of Life
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erhan Yetik  
Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin Hayata Bakışı Ss, 55-62
Mawlana Jalaladdin Rumi's View of Life
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulhakim Yüce  
Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Mevlâna Ss, 63-75

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulhakim Yüce  
Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Mevlâna Ss, 63-75

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Osman Koçkuzu  
Mevlâna Celâleddin Rûmi-i Belhi-i Konevi Üzerine Düşünceler Ss, 77-81

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Aşkar  
Molla Fenari’nin (ö. 834/1431) ‘Şerhu Dîbaceti’l- Mesnevî’ Adlı Risâlesi ve Tahlili Ss, 83-102
The Analysis of Molla Fenari’s Treatise ‘Sharhu Dībājā al- Mathnawī’
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilaver Gürer  
Mesnevî’de “Peygamber” Kavramı ve Peygamberler Ss, 103-120
The Concept of Prophet and the Prophets in the Mathnawī
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Himmet Konur  
Mesnevî’de Mürîd-Mürşid İlişkisi Ss, 149-157
The Disciple-Shaykh Relationship in the Mathnawī
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil İbrahim Şimşek  
Mesnevîhân Bir Müceddidiyye Şeyhi: Neccâr- Zâde Mustafa Rıza’nın Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri Ss, 159-178
A Mesnevihan Mujaddidī Shaykh: The Life and Views of Neccarzade Mustafa Rıza
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil İbrahim Şimşek  
Mesnevîhân Bir Nakşbendiyye-Müceddidiyye Şeyhi: Neccâr-zâde Mustafa Rıza'nın Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri Ss, 159-178
Neccarzade Mustafa Rıza’s Life and Sufi Views
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bayram Ali Çetinkaya  
“Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak” Şems-Mevlânâ Dostluğu (Benliğin Kaybolduğu Dostluk) Ss, 179-220
Tearing off Brick from the Wall of Self The Friendship between Shams and Rūmī (The Friendship wherein the Self Withers Away)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz Gündoğdu  
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Mânâ Dili” Ss, 221-231

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir Özköse  
Mevlânâ Düşüncesinde Firkat ve Vuslat Ss, 233-249

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Ögke  
Mevlânâ’nın Mecâlis-i Seb‘a’daki Sohbet Metodu Ss, 251-266
Mawlana’s Preachment Method In Al-Macalıs Al-Sab’a
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Necmettin Bardakçı  
Mevlânâ Perspektifinden Gençlik Problemleri ve Çözüm Yolları Ss, 267-283

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hayri Kaplan  
Bahâ Veled, Şems ve Mevlânâ’nın Râzî’ye Yönelik Eleştirileri ve Râzî’nin Sûfîlere / Tasavvufa Bakışı Ss, 285-330

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sezai KÜÇÜK  
Niğde Mevlevîhânesi ve Son Şeyhi Hüsâmeddin Dede Ss, 331-346

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ekrem Demirli  
Mesnevî’yi Fusûsu'l-Hikem’e Göre Yorumlamak “İlâh-ı Mu’tekad” ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden Hikâyeler Ss, 247-364

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şener Demirel  
Abdulbaki Gölpınarlı’nın Kendi Sesinden Mesnevi’nin İlk İki Beytinin Şerhi Ss, 365-382

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Cahid Haksever  
XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek Ss, 383-415

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yüksel Göztepe  
Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin Akla Eleştirel Bakışı Ss, 417-438

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali NAMLI  
İsmâil Hakkı Bursevî’ye Göre Mevlânâ ve Mevlevîlik Ss, 439-454

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Nuri Küçük  
Mevlânâ’nın Üslup, Tasavvufî Fikir ve Meşrep Kaynaklarından Senâ’î Ss, 455-472

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hamdi KIZILER  
Mevlânâ’ya Göre İnsan ve Değeri Ss, 473-481

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kerim Kara  
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp-Gönül Ss, 483-523

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selami ŞİMŞEK  
Mevlânâ’da Mizah ve Nükte Ss, 525-548

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vahit Göktaş  
Mevlâna Şems Münasebetinde İnsan-ı Ma’şûk Felsefesi Ss, 549-563

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan ÇİFTÇİ  
Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî Ss, 565-590

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şener Demirel  
Şeyh Rızaeddin Remzi er-Rifaî’nin Tasavvuf Dergisi’ndeki Mesnevi Şerhi Ss, 591-629

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rifat Okudan  
Mesnevî’yi Okumak; Mevlânâ’yı Anlamak Ss, 631-643

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

William C. CHITTICK Translator: Safi ARPAGUŞ  
Rûmî ve Mevlevîlik Ss, 709-727

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmed Emin-i Tokadi Translator: Halil İbrahim Şimşek  
Preparation: Şerh-i Beyt-i Mesnevî* Ss, 659-660

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsa Çelik  
Klâsiklerimiz/XIII “Mesnevî-i Manevî” Ss, 661-696

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ârif NEVŞÂHÎ Translator: Necdet Tosun  
Sevâkıbu’l-Menâkıb-ı Evliyâullâh: Mevlânâ ve Mevlevîlik Hakkında Unutulmuş Bir Kaynak Ss, 697-707

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

William C. CHITTICK Translator: Safi ARPAGUŞ  
Rûmî ve Mevlevîlik Ss, 709-727

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vahit Göktaş  
Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler XIII Ss, 729-734

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa TEKİN  
Mevlâna Bibliyografyası Ss, 735-774

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Safi Arpaguş  
Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Eserleri Üzerine Yapılan İngilizce Çalışmalar Ss, 775-804

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vahit Göktaş  
Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan Yayımlanmamış Bazı Tezlerin Tanıtımı Ss, 805-811

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Tenik  
Book Presentation and Evaluation: Rûhül’l-Mesnevî Ss, 813-814

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Safi Arpaguş  
Mesnevî-i Şerif Şerhi Ss, 815-818

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Baz  
Book Presentation and Evaluation: “İslam Dünyasında Tarîkatlar” Ss, 819-821

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Yaşayan Son Mesnevîhan Şefik Can, Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik Ss, 823-861

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri