ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access16 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor
Halil İbrahim Şimşek, Ahmet Cahid Haksever, Vahit Göktaş

Ankara  2006

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Süleyman Derin  
TASAVVUFUN ORTA ASYA’DA YAKIN GEÇMİŞTEKİ ROLÜ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ Ss, 7-39
The Russian approach to Sûfîsm in the Communist period in Central Asia with particular reference to Kyrgyzstan
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cevdet Kılıç  
HACI BAYRAM VELÎ’DE İNSANIN ONTOLOJİK VARLIĞI VE OLGUNLAŞMASI SÜRECİ Ss, 41-63
The Process of Maturity and Ontological Existence for Human in Hadji Bayram Veli
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cevdet Kılıç  
Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci Ss, 41-63
The Process of Maturity and Ontological Existence for Human in Hadji Bayram Veli
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Öztürk  
KURʹANʹIN DEĞER SİSTEMİNDE DÜNYA VE DÜNYEVİ HAYATIN ANLAMI Ss, 65-86
The Value of the world and the worldly life in the value system of Quran
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hayri Kaplan İsmail Işık  
AHMED er-RİF‘ΒNİN İTİKÂDÎ VE KELÂMÎ GÖRÜŞLERİ Ss, 87-105
The Belief and Theologic Opinions of Ahmad al-Rifai
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mevlüt GÜNGÖR  
KUR’ÂN VE KÂİNAT KİTABI Ss, 107-124
Holy Koran and the Book of Unıverse
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Eyüp YAKA  
KUR’ÂN PERSPEKTİFİNDEN MESNEVÎ’DE MEVLÂNÂ’NIN KULLUK ANLAYIŞI Ss, 125-149
Mawlana’s understanding of servitude in the Mathnawi from perspective of Quran
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tahir ULUÇ  
İBN ARABÎ’DE MİSTİK SEMBOLİZM Ss, 151-190
The Mystical Symbolism of Ibn al-‘Arabī
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammed KIZILGEÇİT  
ŞAH VELİYYULLAH DİHLEVÎ’NİN (1703-1762) BAZI TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİNE FELSEFÎ BİR BAKIŞ Ss, 191-210
A philosophic view to the sufic opinions of Shah Veliullah
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bedriye Reis  
XVI-XVII. YÜZYILLARDA HİNDİSTAN’DA DİN-İ İLÂHÎ TARTIŞMALARI VE İMÂM-I RABBÂNÎ Ss, 211-234
Debates about the Din-i Ilahi in XVI-XVII. Centuries in India and Imam-i Rabbani
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Harun KIRKIL  
DÎNÎ-TASAVVUFÎ TÜRK EDEBİYATI’NDA DERVİŞ-NÂME’LER VE KONYALI MUSTAFA B. YÛSUF’A (HALÎL) AİT BİR DERVİŞ-NÂME Ss, 235-246
Dervishnames In Sufistic Turkish Literature and a Dervıshname by Mustafa b. Yusuf (Halil) Konevi
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf Turan Günaydın  
AHMED REMZÎ EFENDİ’NİN REH-NÜMÂ-YI MA‘RİFET TERCÜMESİ Ss, 247-264
The Translation of Reh-numa-yi Marifet by Ahmed Remzi
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim ALLAHVERDİYEV  
RUSYA’DA TASAVVUF ÇALIŞMALARI Ss, 265-287

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Ali AYNÎ Translator: Rifat OKUDAN  
Preparation: BİZDEKİ TARÎKATLAR Ss, 289-292

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir Özköse  
AHMED YESEVÎ VE DÎVÂN-I HİKMET Ss, 293-312

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Prof. Dr. Devin DeWeese Translator: Necdet Tosun  
HÂCEGÂN’A AİT KOLLAR VE TASAVVUFUN ELEŞTİRİSİ: HOCA ALİ AZÎZÂN RÂMÎTENÎ’NİN MENÂKIBI’NDA CEMAATSEL BENZERSİZLİK İDDİASI Ss, 313-337

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Josef van ESS Translator: Ömer YILMAZ  
LÜBNAN MAKALELERİ –II Ss, 339-371

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sırajul HAQ Translator: Hüseyin AKPINAR  
DERVİŞLERİN SEMÂ’ VE RAKSI Ss, 373-393

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer YILMAZ Translator: Ali TENİK  
Preparation: İbrahim Kûrânî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı Ss, 395-412

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halim Gül  
Book Presentation and Evaluation: Necdet Tosun , İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî: Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri Ss, 413-416

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
PROF. DR. MEHMET DEMİRCİ İLE RÖPORTAJ Ss, 417-520

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri