ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access17 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor
Halil İbrahim Şimşek, Vahit Göktaş, Ahmet Cahid Haksever

Ankara  2006

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Ethem Cebecioğlu  
Şatahât İbarelerinin Anlaşılmasına Doğru: Metodik Bir Deneme Ss, 7-27
A Methodical Attempt to Understand the Paradoxical Sufi Words
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Saffet Sancaklı  
HZ. PEYGAMBER’İN ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME BAĞLAMINDA ÎSÂR (DİĞERGAMLIK) KAVRAMINA VERDİĞİ ÖNEM Ss, 29-56
The importance Prophet Muhammed attributed to the concept of altruism in the context of bringing up virtuous human beings.
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdurrahman KASAPOĞLU  
YUSUF VE ZÜLEYHA AÇISINDAN KUR’ÂN’DA “NEFS-İ EMMÂRE” KAVRAMI - FREUD’UN “İD” KAVRAMIYLA BİR MUKAYESE Ss, 57-71
“Nefs-i Emmare” in the Qur’an
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulvahap YILDIZ  
MEYBUDÎ’NİN KEŞFU’L-ESRÂR VE ‘UDDETU’L-EBRÂR ADLI TEFSİRİ Ss, 73-102
Kasf al-asrar wa ‘Uddat al-abrar of Mabudi
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rüya KILIÇ  
OSMANLI DEVLETİ’NDE YÖNETİM-NAKŞBENDİ İLİŞKİSİNE FARKLI BİR BAKIŞ: HÂLİDÎ SÜRGÜNLERİ Ss, 103-119
A Different View of the Relations between the Naqshbandi and the Administration in the Ottoman State: The Khalidi Exiles
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail ERDOĞAN  
İSLÂM DÜŞÜNCESİ’NDE “KÂMİL TABİAT/TIBÂU’T-TÂMM” FİKRİ Ss, 121-149
The Idea of The Perfect Nature in The Islamic Thought
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hamdi KIZILER  
CÂHİDÎ AHMED EFENDİ’NİN “ABDEST, NAMAZ VE HAC” İBADETLERİNE DAİR BAZI BÂTINÎ YORUMLARI Ss, 151-159
Some Spiritual Comments About “Abdest, Namaz and Hac” from Câhidî Ahmed Efendi
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah DAMAR  
TASAVVUF TERİMLERİNİN OLUŞUMU Ss, 161-189
The Formation of Sufic Concepts
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İshak Güven GÜVELİOĞLU  
RİZE MEŞAYİHİ Ss, 191-216
The Sufi Masters of Rize
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf Turan Günaydın  
ALİ BEHCET EFENDİ VE RİSÂLE-İ UBEYDİYYE-İ NAKŞBENDİYYE’Sİ Ss, 217-235
Ali Bahcat Efendi and His Work Called The Risala-i Ubaydiyya-i Nakshbandiyya
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selami ŞİMŞEK  
SON DÖNEM RİFÂÎ ŞEYHLERİNDEN EDİRNELİ KABÛLÎ MUSTAFA EFENDİ’NİN RİSÂLE-İ TASAVVUF ADLI ESERİ Ss, 237-266
Rısale-i Tasavvuf of Kabulı Mustafa Efendı who is from Edırne and is Rufaıyah Sheıks of Last Century
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Itzchak Weismann Translator: Hülya Küçük  
SURİYE VE İSRAİL’DE TARİKATLAR: GÜNÜMÜZDEKİ DURUMA TOPLU BİR BAKIŞ Ss, 267-281

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
MUHYİDDİN İBNÜ’L-ARABÎ (560-638/1165-1240), ET-TEDBÎRÂTÜ’L-İLÂHİYYE FÎ ISLÂHI MEMLEKETİ’L-İNSÂNİYYE Ss, 283-302

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Düzen Translator: Ali Tenik  
Preparation: Aziz Nesefî’ye Göre Allah, Kâinat ve İnsan, ( Doktora Tezi) Ss, 303-322
God, Universe and Human According to Aziz Nesefî
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hür Mahmut Yücer  
Book Presentation and Evaluation: HÜSEYİN VASSAF’IN SEFİNE-İ EVLİYA VE GÜLZÂR-I AŞK’I Ss, 323-336

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ULUSLARARASI SOFYALI BÂLÎ EFENDİ SEMPOZYUMU Ss, 337-349

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Renate BEYER Translator: Ömer YILMAZ  
HRİSTİYANLIK VE İSLÂM: ALLAH’A GİDEN FARKLI YOLLAR 1 ANNE MARIE SCHIMMEL’LE RÖPORTAJ Ss, 351-360

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri