ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access19 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor
Halil İbrahim Şimşek, Vahit Göktaş, Sevim Yılmaz

Ankara  2007

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Mehmet Demirci  
İÇE DÖNÜK CİHAD: MÜCÂHEDE Ss, 9-21
Inward Spiritual Struggle: Mujahada
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrfan Gündüz  
Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta Ss, 23-53
Rabita as a Sufi term
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Necmettin Bardakçı  
MEVLÂNÂ’NIN TASAVVUFÎ DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI Ss, 55-77
Sources of Mawlana’s Sufi Experience
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir Özköse  
FAS’TA TÎTUNFITR RİBÂTI VE EMGÂRİYYE TARÎKATI “ET-TÂİFETÜ’S-SANHÂCİYYE” Ss, 79-106
Titunfıtr Ribat in Morocco and Emgâriyye Sufi Order “al Taifa al Sanhaciyya”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Yıldırım  
“DÜM-TEK” SİMGESİ, RAKS VE DÜM-TEK’Lİ BİR GAZEL Ss, 107-121
The Symbol Dum-Tek, Dance and A Gazel with Dum-Tek
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil İbrahim Şimşek  
Kıyâmet ve Alâmetlerinin Tasavvufî Tecrübe Açısından Yorumlanışı Ss, 123-142
The Sufi Interpretation of Doomsday and Apocalyptic Omens
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil İbrahim Şimşek  
Kıyâmet ve Alâmetlerinin Tasavvufî Tecrübe Açısından Yorumlanışı Ss, 123-142
The Sufi Interpretation of Doomsday and Apocalyptic Omens
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Cahid Haksever  
Çorum’da Mevlevîlik: Tarihî Süreci ve Son Temsilcileri Ss, 143-164
Mawlawi Order in Corum: Historical Process and Last Representatives
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TASAVVUF ARAŞTIRMALARINDA ALMAN EKOLÜ - II TASAVVUF ALANINDA ÇALIŞMA YAPAN ALMAN ORYANTALİSTLER VE ESERLERİ Ss, 165-186

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Yılmaz  
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE DİNİ KİMLİĞİN KORUNMASINDA TASAVVUF DİSİPLİNİNE DUYULAN İHTİYAÇ Ss, 187-210
Need for the Discipline of Mysticism in order to Preserve the Religious Identity During the Course of European Union Integration
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rifat Okudan  
EBÛ BEKR ŞİBLÎ: HAYATI VE TASAVVUF TARİHİNDEKİ YERİ Ss, 211-234
Abu Bakr al-Shibli: His Life and His Place of Tasawwuf History
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ihsan soysaldı  
HALVET KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 235-243
An Account of the Concept of Khalwa
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman GÖKBULUT  
İLİM TASNÎFLERİNDE TASAVVUFUN YERİ Ss, 245-264
Place of Tasawwuf in Scientific Classifications
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rifat Okudan  
AYDINOĞLU TEKKESİ SON POSTNİŞÎNİ HAFIZ BEKİR NECMEDDÎN SIDKÎ Ss, 265-295
The Latest Master of Aydinoglu Dervish Lodge: Hafiz Bekir Nacm al-Dîn Sidki
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yüksel Göztepe  
GAZÂLÎ VE ÖNCESİ BAZI SÛFÎLERİN AKLA ELEŞTİREL BAKIŞI Ss, 297-326
Critical View of Ghazali and Sufis Before him on Reason
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Celia GENN Translator: Hülya KÜÇÜK  
ÇİŞTİYYE DİYASPORASINDAN ULUSLARI AŞAN SUFİ HAREKETİNE Ss, 327-337

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aziz AHMED Translator: Celal EMANET  
ŞEYH AHMED SİRHİNDÎ’NİN SİYASÎ VE DİNÎ DÜŞÜNCELERİ Ss, 339-350

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdülhüseyin Hâirî Translator: Ali Ertuğrul  
SEFÎNE-İ TEBRÎZ: İKİ KAPAK ARASINDAKİ KÜTÜPHÂNE Ss, 351-400

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

George MAKDISI Translator: Vahit GÖKTAŞ  
KÂDİRÎ SÛFÎSİ İBN TEYMİYYE Ss, 401-411

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Christopher MELCHERT Translator: Süleyman DOĞANAY  
HADİS RAVİSİ OLARAK İLK ZAHİDLER Ss, 413-425

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Translator: Dr. Ali TENİK  
Preparation: Vahit GÖKTAŞ, Kelâbâzî (ö. 380/990) ve Tasavvuf Anlayışı Ss, 453-459
Göktaş, Vahit, Kelâbâzî (d. 380/990) and His Understanding of Tasawwuf
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Translator:  
Preparation: ULUSLARARASI MEVLÂNÂ SEMPOZYUMU Ss, 461-471

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
PROF. DR. KENAN GÜRSOY’LA* RÖPORTAJ Ss, 473-525

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri