ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access21 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor
Halil İbrahim Şimşek, Vahit Göktaş

Ankara  2008

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Ethem Cebecioğlu  
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Hayatı ve Eserleri Ss, 9-25
The Life and Works of Muhyiddin Ibn al 'Arabi
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Kara  
Çok Uzak Çok Yakın: İbn Arabî – İbn Teymiyye Mukayesesi? Ss, 27-30

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Kara  
Prof. Dr. Süleyman Uludağ Emekli (mi) Oldu? Ss, 31-38

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilaver Gürer  
Hz. Yûsuf’un Gördüğü Rüyanın Fusûsu’l-Hikem’deki Yorumu? Ss, 39-56
The Interpretation of Prophet Joseph’s Dream in Fusus al-Hikam ?
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Reşat Öngören  
Füsus Şârihi Sofyalı Bâlî Efendi’nin Tasavvufî Çizgisi Ss, 57-66
Sofyalı Bali Efendi’s Basıc Characterıstıcs of Consept of Sufısm
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cağfer Karadaş  
Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı Ss, 67-94
The Faith of Muhyiddin Ibn Arabi
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir Özköse  
İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası Ss, 95-115
Ibn Arabi’s Sheikh Abu Madyan Shuayb and His Life and Works and Circle of Effective
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Coşkun  
Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu Ss, 117-143
The Concept of God in Muhyiddin Ibn Arabi’s Philosophy
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Kamil Cihan  
Fususu’l-Hikem’de “Din” Kavramı Ss, 145-159
The concept of “al-Din” in Fusus al- Hikam
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zafer Erginli  
İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri Ss, 161-197
Main Human Features of tthe Prophet Adam Accordıng to Ibn Arabī
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil İbrahim Şimşek  
İsmail Fenni Ertuğrul’un İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücud Savunması Ss, 199-212
Ismail Fenni Ertuğrul’s Defence of Ibn al-Arabi and Wahdat-i Wujud
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki Eleştirileri Ss, 213-255
Prophethood and Sainthood In The Doctrine of Ibn ‘Arabî and Ibn Taymiyya’s Critical Approach to This Subject
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah Kartal  
İbnü’l-Arabî’nin Yorum Yöntemi ve Muhammed Fassında Bu Yöntemin Tatbiki: Her Varlık Bir Âyettir Ss, 257-282
Ibn al-Arabi’s Interpretation Method And Its Application in The Chapter on Muhammed in Fusûs: Every Being is a Divine Sign
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Recep Alpyağıl  
“Alıntılanabilirlik” ve “Şeyleri Yeniden Yaratma”: İbn Arabî Bilgeliğinden Derrida’ya Uzanan Yol Ss, 283-296
“Iterabilitiy” and “Ever New Creation' (Khalq Jadid)”: The Way Goıng to Derrıda from the Wısdom of Ibn Arabı
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdurrezzak Tek  
İbnü’l-Arabî’yi Savunan Afrikalı Bir Sûfî: Ali b. Meymûn el-Mağribî Ss, 297-329
Ali ibn Maymûn al-Magribî: An Moroccan Sûfî Defending Ibn al-‘Arabî
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hür Mahmut Yücer  
Bir İbn Arabî Müdafaası: Çerkeşîzâde Mehmed Tevfîk Efendi ve Levâyihu’l-kudsiyye fî fedâili’ş- Şeyhi’l-Ekber adlı Eseri Ss, 331-351
A defence of Ibn Arabî: Charkasi Mehmed Tevfik Afandi and his work named Lavâyih al-qudsiyya fî fadâil al- Sheikh Ibn Arabî
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bekir Tatlı  
Muhyiddin İbn Arabî'nin Fusûsu'l-hikem'de İşaret Ettiği Hâlid b. Sinân'ın Peygamberliği Hakkındaki Rivayetin Değerlendirmesi Ss, 353-362
An Evaluation of the Narrative About Prophethooh of Khalid Ibn Sinan who is Muhyiddin Ibn Arabi Pointed at him in Fususu'l-hikam
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Yılmaz  
İbnü’l-Arabî Hakkında Yapılan Eleştirilere İbrahim Kûrânî’nin Yaklaşımı Ss, 363-388
The approach of İbrahim Kûrânî (d.1690) to the Crıtıcısms about Ibnu’l-Arabî
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selami ŞİMŞEK  
Türk Edebiyatında İbnü’l-Arabî Methiyeleri Üzerine Bir İnceleme Ss, 389-425
A Study on İbnu’l-Arabi Eulogies in Turkish Literature
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vahit Göktaş  
Es'ad Efendi (1847/1931) ve Tevhid Risâlesi’ndeki Vahdet-i Vücûd Görüşü Ss, 427-445
Es’ad Efendi’s (1847/1931) And Understanding of Oneness of Being (Wahdat-i Wucud) in The Resala al Ahadiyya
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülhan Maden  
Fusûsu’l-Hikem’de Kur’ân’dan Yapılan İktibasların Şekilleri ve Amaçları Ss, 447-472
The Ways and Goal of Quatations from Koran in Fususu’l-hikem
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf Turan Günaydın  
İbn Arabî Mütercimleri Üzerine: Biyo-Bibliyografik Bir Deneme (1928-2007) Ss, 473-499
Translators of İbn ‘Arabî: Bio-Bibliographic Essay (1928-2007)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burhan Baltacı  
Book Presentation and Evaluation: Gülhan Maden, Fusûsu’l-Hikem’de Kur’an’dan İktibaslar Ve Kur’an’dan Ya-rarlanma Metodları Ss, 541-544.

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rıza Bakış  
Book Presentation and Evaluation: M. Mustafa Çakmaklıoğlu, İbn Arabî’de Ma’rifetin İfadesi Ss, 545-548

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halim Gül  
Book Presentation and Evaluation: Suad el-Hakîm, el-Mûcemu’s-Sûfî el-Hikmetü fî Hudûdi’l-Kelime: İbnü’l-Arabi Sözlüğü, çev.: Ekrem Demirli Ss, 549-550

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Cahid Haksever  
Book Presentation and Evaluation: Tahir Uluç, İbn Arabi’de Sembolizm Ss, 551-552

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vahit Göktaş  
Book Presentation and Evaluation: Claude Addas, İbn Arabî, Kibrit-i Ahmer’in Peşinde, çev.: Atilla Ataman Ss, 553-555

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bernd Radtke Translator: Salih Çift  
İBNÜ’L-ARABÎ’NİN ÖNCÜLERİNDEN BİRİ: HAKÎM TİRMİZÎ VE VELÂYET GÖRÜŞÜ* Ss, 501-507

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Celal Emanet  
Book Presentation and Evaluation: ŞAH VELİYYULLAH’IN VAHDET-İ VÜCUDU REVİZE ETME GİRİŞİMLERİ* Ss, 509-524

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

STEPHEN HİRKENSTEİN Translator: Ethem Cebecioğlu  
Preparation: STEPHEN HİRKENSTEİN* İLE IBN ARABÎ SOCIETY (İBN ARABİ TOPLULUĞU) HAKKINDA SÖYLEŞİ Ss, 557-567

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhyiddin İbnü’l-Arabî Translator: Veysel Akkaya  
İCÂZETNÂME:* İBN ARABÎ’NİN KENDİ KALEMİNDEN İCAZET ALDIĞI HOCALARIN VE YAZDIĞI ESERLERIN LİSTESİ Ss, 525-539

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri