ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access22 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor
Halil İbrahim Şimşek, Vahit Göktaş

Ankara  2008

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Ahmet Ögke  
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Öküz” Metaforu Ss, 9-22
The Metaphor Ox in Mawlana’s Mathnawi
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsa Çelik  
Muhammed İkbâl’de Akıl ve Aşk Ss, 23-57
Reason and Love in Muhammed Ikbal
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hayati Aydın  
Kur’ân’da İrâde-Azm ve Tevekkül Ss, 59-79
Will-Resolution and Absolute Reliance on God in the Qur’an
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Faruk Altıparmak  
İhvân-ı Safâ ve Tasavvuf Ss, 81-102
Al-Ikhwan Al-Safa and Al-Tasawwuf (Sufism)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Cahid Haksever  
Çorum’da Halvetîliğin Tarihî Süreci ve Yusuf Bahrî Ss, 103-136
The Historical Process of Khalwatiyya and Yusuf Bahri
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdurrahman KASAPOĞLU  
KUR’AN’DA “İNÂBE” KAVRAMI: DİNÎ TECRÜBE AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM Ss, 137-159
The Concept of “Inabe” in Koran
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Tatcı İbrahim ÖZAY, İsrafil BABACAN  
Şeyh Mustafa Selâmî Efendi Şerh-i Âşık Yûnus Ss, 161-200
Commentory of Aşık Yunus
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semih Ceyhan  
Semâ’ın Mahiyetine Dair Bir Karşılaştırma: Aziz Mahmûd Hüdayî ve İsmail Ankaravî Ss, 201-217
A comparison on the essence of sufi listening “samâ”: aziz mahmoud al-hudayi and ısmail rusuhi al-anqaravi’s ıdeas of samâ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vahit Göktaş  
Kelâbâzî’nin Bahru’l-Fevâid Adlı Eserinin Tasavvufî Muhteva Açısından Analizi Ss, 219-233
Analysis of Kelâbâzî’s Work “Bahru’l-Fevâid” Terms of Sufi Context
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hamide ULUPINAR  
İlk Dönem Sûfîlerinde Tevhid Anlayışı Ss, 235-255

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Fatsa  
Yukarı Çoruh ve Kelkit Vadisinin İslamlaşmasına Öncülük Eden Türk Dervişleri Ss, 283-327
Turkish dervishes which are working on colonization at Coruh and Kelkit dale
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

E. Seval Yardım  
Sâmiha Ayverdi’de Tasavvufî Mefhumların Kullanılış Şekilleri Ss, 283-327
Usage of Sufi Concepts in Samiha Ayverdi’s Writings
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehtap Aydın  
Bîçâre Dîvânı’nda Allah Tasavvuru Ss, 329-340
Imagination of Allâh according to Dîwân of Abdulah Bîçâre
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Prof. Dr. Klaus KREISER Translator: Nurettin GEMİCİ  
TEKKE VE DERVİŞLİK Ss, 341-345

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vahit Göktaş  
Book Presentation and Evaluation: Ahmed Kuddûsî ve Tasavvuf Düşüncesi Ss, 355-367

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Faruk Teber  
Book Presentation and Evaluation: Hacı Bektâş-ı Velî; Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Me-todik Yeni Bir Yaklaşım Ss,

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan Dam  
Book Presentation and Evaluation: Osmanlı'da Müderris Bir Sûfî: Ebu Said Muhammed el-Hâdimî ve Tasavvuf Anlayışı Ss,

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil İbrahim Şimşek  
Book Presentation and Evaluation: Ali Bolat, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melametîlik, İnsan Yay., İstanbul 2003, 448 s. Ss, 373-375

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman GÖKBULUT  
Book Presentation and Evaluation: İsmail Rusûhî Ankaravî, Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi (Makāsıd-ı Aliyye Fî Şerhi’t-Tâiyye) Ss, 378

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yüksel Göztepe  
Book Presentation and Evaluation: Anadolu Tasavvuf Önderleri Ss, 380

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir Özköse  
Book Presentation and Evaluation: Ebû Medyen Şuayb el-Ensar, Tasavvufî Hikmet ve Risaleler Ss, 381

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir Özköse  
Book Presentation and Evaluation: Cemil M. Ebü’n-Nasr, Modern Dünyada Sûfî Tecrübe -Tîcậniyye Tarikatı Örneği - Ss, 387

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif Nur Katar  
Book Presentation and Evaluation: Sadık Yalsızuçanlar, Gezgin Ss, 389

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
PROF. DR. SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY İLE SÖYLEŞİ Ss, 393-428

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri