ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access28 . SayıEditor
H. Kâmil Yılmaz

Assistant Editor
Necdet Tosun

İstanbul  2011

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Mustafa Tahralı  
L’expression en Alternance dans Les Fusûs al-Hikam Ss, 1-11
The Paradoxical Terminology in Fusus al-Hikam
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Salih Çift  
Mısır’da Bir Bektaşî Dergâhı Kütüphânesi Ss, 13-39
A Bektashi Lodge Library in Egypt
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

eyyüp tanrıverdi  
XVI. Yüzyıl Osmanlı Bilginlerinden Halvetî-Sünbülî Şeyhi Merkezzâde Ahmed Efendi Ss, 41-56
A 16th Century Ottoman Scholar, Halwatî-Sunbuli Sheikh Merkezzâde Ahmed Efendi
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman GÖKBULUT  
Necmeddîn Kübrâ’nın Risâle-i Sefîne’si ve Tesviyetü’l-İmâd Adlı Şerhi Ss, 57-96
Najm Al-Dîn Al-Kubrâ’s Risala-i Safina And It’s Commentary Titled Tesviyetu’l-Imad
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Nedim Tan  
Mehmed Muizzuddin Celvetî ve Menâzilü’s-sâlikîn Tercümesi Ss, 97-135
Mehmed Muiz al-Dīn Jalwatī and His Translation of Manāzil al-Sālikīn
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulcebbar Kavak  
Şeyh Ma’rûf el-Berzencî ve Kādiriyye Tarîkatının Süleymaniye ve Çevresinde Yaygınlaşmasındaki Rolü Ss, 137-157
Sheikh Ma‘rûf al-Barzanjî and His Role in Growth of Qādiriyya Order in and around Sulaymaniyah
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lütfen Seçiniz عارف نوشاهی  
رسالۀ مزارات تاٴليف خواجه محمد پارسا بخارايی Ss, 159-171

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail TAŞPINAR  
Mesnevî’de Erken Dönem Hıristiyanlık ve Pavlus Ss, 173-191
Early Christianity and Paul in the Mathnawi
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ebu’l-Kāsım el-Kuşeyrî Translator: Ercan ALKAN  
Lüma’ fi’l-i’tikād Ss, 193-198

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ebu’l-Kāsım el-Kuşeyrî Translator: Ercan ALKAN  
Lüma’ fi’l-i’tikād Ss, 193-198

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ebu’l-Kāsım el-Kuşeyrî Translator: Ercan ALKAN  
el-Fusûl fi’l-usûl Ss, 199-213

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lawrence G. POTTER Translator: Hanifi ŞAHİN  
Moğollar Sonrası İran’da Sûfîler ve Sultanlar Ss, 215-243

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Araştırma Notları Ss, 245-292

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

MESUT SANDIKÇI Cafer DURMUŞ , Necattin HANAY , Orkhan MUSAKHANOV , M.Akif KOÇ , Ali İhsan KILIÇ , Muammer CENGİZ Ercan ALKAN  
Book Presentation and Evaluation: Kitap Tanıtımları Ss, 319-169

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri