ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access31 . SayıEditor
Prof. Dr. Necdet Tosun

Assistant Editor


İstanbul  2013

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
İbnü’l-Arabî’ye Göre İlâhî İsimlerin Âlemde Tecellîsi: Allah-Âlem Münasebeti Etrafında Ortaya Çıkan Bazı Problemler Ss, 1-32
The Manifestations of the Divine Names Upon the Universe According to Ibn al-‘Arabî: Some Problems Arising From the Issue of Relationship Between God and the Universe
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Derya Çakır Baş  
Abdullah Bosnevî’nin Tecelliyâtü arâisi’nnusûs’unda Teşbih ve Tenzihe Dair Görüşleri Ss, 33-56
Abdullah Bosnavi’s Remarks on anthropomorphism (tashbih) and transcendentalism (tanzih) in his Fusus al-Hikam Commentary
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ercan Alkan  
Hacı Bayrâm-ı Velî’nin İsteğiyle Yapılan Bir Tercüme: İnce Bedreddin ve Tercüme-i Lemaât’ı* Ss, 57-73
A Translation made upon Haji Bayram Wali’s request: Ince Badr al-Din and His Translation of Lama‘at
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Necmettin Bardakçı M. Saffet Sarıkaya; Nejdet Gürkan  
XIV. Yüzyıl Rifâî Şeyhi İbnü’s-Serrâc’ın Tasavvufî Düşünceleri Ss, 75-108
Mystical Thoughts of the 14th Century Rifai Sheikh Ibn al-Sarraj
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necdet Tosun  
Yûnus Emre Rifâî, Hacı Bektaş Vefâî Ss,

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Demirci  
Mesnevî Dîbâceleri ve Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî Dîbâceleri Şerhi Ss,

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Benli  
Meşîhat Müsteşârı Abdülkâdir Râşid Efendi’nin Vesîletu’r-rahme fî Tahmîsi Kasîdeti’l-bür’e Adlı Eseri* Ss,

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali İhsan Kılıç  
Abdülaziz Mecdi Tolun’un Ta’rîfât’taki Tasavvufî Istılahlar Tercümesi Ss,

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynep Şeyma Özkan  
Firâset-i hikemiyye fî kıyâfeti’l-insâniyye: Hüseyin Şâkir’in Fütûhât-ı Mekkiyye’nin 148. Bâbı Tercümesi Ss,

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lütfen Seçiniz  
Book Presentation and Evaluation: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası Ss,

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rabia Karakoyun Gündoğdu  
Book Presentation and Evaluation: Ahmet Hamdi Akseki’nin “Hızır Aleyhisselam” Adlı Eseri Ss,

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
İbnü’l-Arabî’ye Göre İlâhî İsimlerin Âlemde Tecellîsi: Allah-Âlem Münasebeti Etrafında ‎Ortaya Çıkan Bazı Problemler Ss, 1-32
The Manifestations of the Divine Names Upon the Universe According to Ibn al-‘Arabî: ‎Some Problems Arising From the Issue of Relationship Between God and the Universe‎
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri