ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access35 . SayıEditor
Prof. Dr. Süleyman Derin

Assistant Editor


İstanbul  2015

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Mehmet Gel  
XVI. Yüzyıl “Lahn ve Tegannî” Tartışmalarına Dâir Bir Muammânın Çözümüne Doğru: “el- Kavlü’l-Vasît”in Müellifi İbn Bahâeddin mi? Ss, 1-23
Toward the Solution of Enigma regarding XVIth century Discussions about “Lahn (Mispronunciation) and Taghanni (Melodious Recitation)”: Is Ibn Bahâeddin the author of “al-Qawl al-Wasit”?
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lütfen Seçiniz  
Şehitlik Dergâhı Tarihçesine Bir Katkı: Abdünnâfi Baba’nın Ahmed İsmet Efendi’ye Verdiği İcâzetnâme Ss, 25-58
A Contribution to the Historiography of Şehitlik Lodge: the Diploma (ijazetname) granted by Abdünnāfi Baba to İsmet Efendi Abstract
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adalet Çakır  
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Ecvibe-i Mutasavvıfâne’si ve Celvetiyye Tarîkatının Bazı Esasları Ss, 59-96
Aziz Mahmud Hüdâyî’s Ajwiba-i Mutasawwifana and Some Principles of Jalwatiyya Order
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muharrem Varol  
Kahramanlıktan Kalebendliğe: Kuleli Vak’asının Baş Aktörü Süleymaniyeli Şeyh Ahmed’e Dair Bilinmeyenler Ss, 97-143
From Heroism to Confinement in a Fortress: Some Unknowns About Silemani Sheikh Ahmed as a Leader of Kuleli Incident
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman GÖKBULUT  
Modern Bir Molla Kāsım Örneği: Muhammed Şahin’in Mesnevi’nin Tenkidi Adlı Eseri Ss, 145-167
An Example of A Modern Molla Kāsım: Muhammed Şahin’s Work Titled Mesnevi’nin Tenkidi
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Giuseppe SCATTOLIN Translator: Zeliha ÖTELEŞ  
İbnü’l-Fârız Dîvânı’nın Edisyon Kritiği: Tasavvufî Bir Eseri Okumak Ss, 169-186

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kenneth GARDEN Translator: Abdullah ÖZKAN  
Zirveden İniş: Gazzâlî’nin Otobiyografik Eserleri ve Yazıldıkları Bağlam Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 187-207

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin Nefâisü’l-Mecâlis Adlı Tefsiri ve Fâtiha Sûresi Tefsiri Ss, 209-238

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
İsmâil Hakkı Bey’in Hikemiyyât-ı Şeyh Ebû Medyen Tercümesi Ss, 239-254

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
La’lî Muhammed Fenâî’nin Etvâr-ı Seb’a Risâlesi Ss, 244-268

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Mahmûd Şebüsterî’ye Nisbet Edilen Mir’âtü’lmuhakkikîn Adlı Eserin Abdullah Salâhî Uşşâkî Tarafından Yapılan Tercümesi Ss, 269-299

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Ali b. Hüsâmeddin Müttakî’nin Ni’me’l-mi’yâr ve’l-mikyâs fî ma’rifeti merâtibi’n-nâs Adlı Eseri Ss, 301-308

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ercan Alkan  
Book Presentation and Evaluation: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası Ss, 309-311

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil İbrahim Şimşek  
Book Presentation and Evaluation: Süleyman Uludağ, Tasavvuf ve Tenkit Ss, 313-316

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri