ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access36 . SayıEditor
Prof. Dr. Süleyman Derin - Doç. Dr. Ali Namlı

Assistant Editor


İstanbul  2015

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Ali ÇOBAN  
Mihnet Dönemi Sûfîliğinde Savunma Amaçlı Akāid Yazıcılığı: XVII. Yüzyıl Osmanlı’sında İki Sûfî İki Eser Ss, 1-30
Defensive Authorship of the Books on Islamic Creed by the Sufis in the Period of Mihna: Two Sufi Works of the Seventeenth Century Ottomans
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Nedim Tan  
Minhâcü’l-fukarâ’nın Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 31-49
A Review on the Sources of Minhaj al-Fuqara
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulcebbar Kavak  
Kādiriyye’nin Şehrizor Bölgesinde Yayılışı Ss, 51-71

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Murat Özel  
Tire Şâzelî Dergâhı Ss, 73-83
Shadhili Dervish Lodge in Tire
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Ribattan Zaviyeye - Tarihsel değerlendirme Ss, 85-91
Du Ribat A La Zawiya - Aperçu Historique
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Abdürrahim Fedâî’nin Hâfız Dîvânı’nın İlk Beytine Yaptığı Şerhin Önceki Şerhlerden Farkı Ss, 93-103

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Kırgızistan Tarih ve Kültüründe Tasavvuf Ss, 105-118

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Mir’âtü’l-akāid ya da Tercüme-i İ’tikādnâme: Öziçeli Muslihuddin Efendi’nin Abdullah Hulusî Efendi’ye Atfedilen Eseri Ss, 119-196

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Ahmed Avni Konuk’un Risâle Der Beyân-ı Vahdetü’l-Vücûd Tercümesi Ss, 197-212

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Özgüç  
Book Presentation and Evaluation: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası Ss, 213-215

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hacı Bayram Başer  
Book Presentation and Evaluation: Abdullah Kartal, Tasavvufun Oluşumu: Şeriat-Hakikat İlişkisi Ss, 217-221

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Sami Uzuner  
Book Presentation and Evaluation: Ali Namlı, Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî: Hayatı-Eserleri-Tasavvufî Görüşleri Ss, 223-225

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri