ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim11 . SayıEditör
Ethem Cebecioğlu

Editör Yardımcısı


Ankara  2003

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDilaver Gürer  
'İbn Arabi'de "Dinlerin (Aşkın) Birliği" ve "ibadet" Meselesi' Hakkında Bir Değerlendirme, ss. 10-54

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Akpınar  
Kur'an'da Hece Harfleri (Hurûf-i Mukattaa) ve Kuşeyri'nin Hece Harfleri Yorumu, ss. 55-73

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Hakkı Göksoy  
Endonezya'da Tasavvufi Hareketler ve Bazı Özellikleri, ss. 75-115

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Necmettin Bardakçı  
Kütahya Vahid Paşa Kütüphanesindeki Tasavvufla İlgili Yazma Eserler, ss. 117-138

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamit Er  
Bir Eğitim Kurumu Olan: Eyüp'te Hasan Hüsnü Paşa Tekkesi ve Vakfiyesi, ss. 139-150

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necip Fazıl Duru  
Mevlevi Şeyhi Ağa-zade Mehmed Dede ve Mesnevi'nin İlk On sekiz Beytini Şerhi, ss. 151-175

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Bolat  
Muhasibî (ö. 241/855)'nin el-Mekâsib'i Bağlamında Tasavvufta Dünyaya Bakış ve Hakikî Zühd Anlayışı, ss. 177-196

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Öztürk  
İbn Cüzey (ö. 741/1340)'in Tefsirinde Tasavvuf, ss. 197-212

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer Cengil  
Tasavvufi Yaşantıya Yönelmede Etkili Olan Psiko-Sosyal Nedenler, ss. 213-240

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hür Mahmut Yücer  
Menâkıb-ı Ömer Rızaî Dârendevî ve Eyüp'te Vezir Tekkesi, ss. 241-258

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
Mevlâna'nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu iddiaları I, ss. 259-322

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Kurt  
Mehmet Elif Efendi (ö. 1345/1927)'nin "el kelimâtü'l-mücmele fi şerhi't-tuhfeti'l-mürsele" Adlı Eserine Göre Vahdet-i Vücud Anlayışı, ss. 323-350

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ŞİMŞEK  
Seyyid Mehıned Nûri Üsküdarî (ö. 1273/1856) ve Salât-ı Kemâliyye Şerhi, ss. 351-376

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfikar Güngör  
Muhyiddîn İbn Arabî Hakkında Louis Massignon'un Eleştirileri ve Veled Çelebi (İzbudak)'nin Cevapları, ss. 377-406

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
Klasiklerimiz/X "el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye" (Muhyiddin İbnü'l-Arabî- ö. 638/1240), ss. 407-444

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sara SVIRI Çeviren: Salih ÇİFT  
İlk Dönem Tasavvuf Kültüründe Melâmetiyye Hareketi ve Hakîm Tirmizî, ss. 445-468

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Muslu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Annemarie Schimmel'in "İslâm'ın Mistik Boyutları" Adlı Eseri Üzerine, ss. 527-551

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet Atik  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Doç. Dr. Bilal Kemikli, Oğlanlar Şeyhi İbrahim Müfîd-i Muhtasar , ss. 479-485

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kara  
Doğudan Batıya, Batıdan Doğuya Bakan Bir Âlim Prof. Dr. Annemarie Schimmel , ss. 487-498

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kara  
Doğudan Batıya, Batıdan Doğuya Bakan bir Âlim Prof. Dr. Annemarie Schimmel, ss. 487-498

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule Bilmen  
Ukbâya Kayan Yıldız: Annemarie Schimmel, ss. 499-510

Özet | Abstract | Tam Metin |

Senail Özkan  
Suyu Arayan sûfî: Annemarie Schimmel, ss. 511-517

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Derin  
Annemarie Schimmel'in Tasavvufun Kökenlerine Dair Görüşleri, ss. 519-526

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Recai DOĞAN, İhsan ÇAPCIOĞLU  
"İslam'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz" (Adelbert REIF'in Annemarie Schimmel ile Mülâkatı), ss. 553-560

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
Mektuplar, ss. 577-582

Özet | Abstract | Tam Metin |

Annemarie Schimmel  
Tanıdıklarının Gözüyle Annemarie Schimmel, ss. 561-576

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ethem Cebecioğlu  
Bir Akademisyen Modeli Olarak Annemarie Schimmel, ss. 583-586

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Kamil Yılmaz  
"Tasavvuf bilgileri ve olayları hayatın içine taşıdığı için, bizzat yaşanır hâle getirmeye çalıştığı için bu gün tazeliğini koruyor.", ss. 587-671

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri