ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim14 . SayıEditör
Ethem Cebecioğlu

Editör Yardımcısı


Ankara  2005

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet TAŞGETİREN  
Görüyormuş gibi, yakın, beraber..., ss. 9-11

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Kamil Yılmaz  
Eğitimde Gönül Faktörü Mevlânâ Örneği, ss. 13-24

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Kamil Yılmaz  
Eğitimde Gönül Faktörü: Mevlânâ Örneği, ss. 13-24

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kara  
Annemarie Schimmel ve Allah’ın Âyetleri, ss. 25-27

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kara  
Annemarie Schimmel ve Allah’ın Âyetleri, ss. 25-27

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ethem Cebecioğlu  
Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü -Metodolojik Bir Yaklaşım-, ss. 29-54

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ethem Cebecioğlu  
Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü -Metodolojik Bir Yaklaşım-, ss. 29-54

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan Yetik  
Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin Hayata Bakışı, ss. 55-62
Mawlana Jalaladdin Rumi's View of Life
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan Yetik  
Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin Hayata Bakışı, ss. 55-62
Mawlana Jalaladdin Rumi's View of Life
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhakim Yüce  
Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Mevlâna, ss. 63-75

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhakim Yüce  
Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Mevlâna, ss. 63-75

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Osman Koçkuzu  
Mevlâna Celâleddin Rûmi-i Belhi-i Konevi Üzerine Düşünceler, ss. 77-81

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Aşkar  
Molla Fenari’nin (ö. 834/1431) ‘Şerhu Dîbaceti’l- Mesnevî’ Adlı Risâlesi ve Tahlili, ss. 83-102
The Analysis of Molla Fenari’s Treatise ‘Sharhu Dībājā al- Mathnawī’
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver Gürer  
Mesnevî’de “Peygamber” Kavramı ve Peygamberler, ss. 103-120
The Concept of Prophet and the Prophets in the Mathnawī
Özet | Abstract | Tam Metin |

Himmet Konur  
Mesnevî’de Mürîd-Mürşid İlişkisi, ss. 149-157
The Disciple-Shaykh Relationship in the Mathnawī
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim Şimşek  
Mesnevîhân Bir Müceddidiyye Şeyhi: Neccâr- Zâde Mustafa Rıza’nın Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri, ss. 159-178
A Mesnevihan Mujaddidī Shaykh: The Life and Views of Neccarzade Mustafa Rıza
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim Şimşek  
Mesnevîhân Bir Nakşbendiyye-Müceddidiyye Şeyhi: Neccâr-zâde Mustafa Rıza'nın Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri, ss. 159-178
Neccarzade Mustafa Rıza’s Life and Sufi Views
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Ali Çetinkaya  
“Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak” Şems-Mevlânâ Dostluğu (Benliğin Kaybolduğu Dostluk), ss. 179-220
Tearing off Brick from the Wall of Self The Friendship between Shams and Rūmī (The Friendship wherein the Self Withers Away)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz Gündoğdu  
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Mânâ Dili”, ss. 221-231

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Özköse  
Mevlânâ Düşüncesinde Firkat ve Vuslat, ss. 233-249

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ögke  
Mevlânâ’nın Mecâlis-i Seb‘a’daki Sohbet Metodu, ss. 251-266
Mawlana’s Preachment Method In Al-Macalıs Al-Sab’a
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Necmettin Bardakçı  
Mevlânâ Perspektifinden Gençlik Problemleri ve Çözüm Yolları, ss. 267-283

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayri Kaplan  
Bahâ Veled, Şems ve Mevlânâ’nın Râzî’ye Yönelik Eleştirileri ve Râzî’nin Sûfîlere / Tasavvufa Bakışı, ss. 285-330

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezai KÜÇÜK  
Niğde Mevlevîhânesi ve Son Şeyhi Hüsâmeddin Dede, ss. 331-346

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem Demirli  
Mesnevî’yi Fusûsu'l-Hikem’e Göre Yorumlamak “İlâh-ı Mu’tekad” ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden Hikâyeler, ss. 247-364

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şener Demirel  
Abdulbaki Gölpınarlı’nın Kendi Sesinden Mesnevi’nin İlk İki Beytinin Şerhi, ss. 365-382

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Cahid Haksever  
XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek, ss. 383-415

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel Göztepe  
Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin Akla Eleştirel Bakışı, ss. 417-438

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali NAMLI  
İsmâil Hakkı Bursevî’ye Göre Mevlânâ ve Mevlevîlik, ss. 439-454

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Nuri Küçük  
Mevlânâ’nın Üslup, Tasavvufî Fikir ve Meşrep Kaynaklarından Senâ’î , ss. 455-472

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamdi KIZILER  
Mevlânâ’ya Göre İnsan ve Değeri, ss. 473-481

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerim Kara  
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp-Gönül, ss. 483-523

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ŞİMŞEK  
Mevlânâ’da Mizah ve Nükte, ss. 525-548

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit Göktaş  
Mevlâna Şems Münasebetinde İnsan-ı Ma’şûk Felsefesi, ss. 549-563

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÇİFTÇİ  
Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî, ss. 565-590

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şener Demirel  
Şeyh Rızaeddin Remzi er-Rifaî’nin Tasavvuf Dergisi’ndeki Mesnevi Şerhi, ss. 591-629

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rifat Okudan  
Mesnevî’yi Okumak; Mevlânâ’yı Anlamak, ss. 631-643

Özet | Abstract | Tam Metin |

William C. CHITTICK Çeviren: Safi ARPAGUŞ  
Rûmî ve Mevlevîlik, ss. 709-727

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmed Emin-i Tokadi Çeviren: Halil İbrahim Şimşek  
Hazırlama: Şerh-i Beyt-i Mesnevî*, ss. 659-660

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa Çelik  
Klâsiklerimiz/XIII “Mesnevî-i Manevî”, ss. 661-696

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ârif NEVŞÂHÎ Çeviren: Necdet Tosun  
Sevâkıbu’l-Menâkıb-ı Evliyâullâh: Mevlânâ ve Mevlevîlik Hakkında Unutulmuş Bir Kaynak, ss. 697-707

Özet | Abstract | Tam Metin |

William C. CHITTICK Çeviren: Safi ARPAGUŞ  
Rûmî ve Mevlevîlik, ss. 709-727

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit Göktaş  
Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler XIII, ss. 729-734

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TEKİN  
Mevlâna Bibliyografyası, ss. 735-774

Özet | Abstract | Tam Metin |

Safi Arpaguş  
Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Eserleri Üzerine Yapılan İngilizce Çalışmalar, ss. 775-804

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit Göktaş  
Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan Yayımlanmamış Bazı Tezlerin Tanıtımı, ss. 805-811

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Tenik  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Rûhül’l-Mesnevî, ss. 813-814

Özet | Abstract | Tam Metin |

Safi Arpaguş  
Mesnevî-i Şerif Şerhi, ss. 815-818

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Baz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “İslam Dünyasında Tarîkatlar”, ss. 819-821

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
Yaşayan Son Mesnevîhan Şefik Can, Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik, ss. 823-861

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri