ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim16 . SayıEditör
Ethem Cebecioğlu

Editör Yardımcısı
Halil İbrahim Şimşek, Ahmet Cahid Haksever, Vahit Göktaş

Ankara  2006

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSüleyman Derin  
TASAVVUFUN ORTA ASYA’DA YAKIN GEÇMİŞTEKİ ROLÜ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ, ss. 7-39
The Russian approach to Sûfîsm in the Communist period in Central Asia with particular reference to Kyrgyzstan
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet Kılıç  
HACI BAYRAM VELÎ’DE İNSANIN ONTOLOJİK VARLIĞI VE OLGUNLAŞMASI SÜRECİ, ss. 41-63
The Process of Maturity and Ontological Existence for Human in Hadji Bayram Veli
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet Kılıç  
Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci, ss. 41-63
The Process of Maturity and Ontological Existence for Human in Hadji Bayram Veli
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Öztürk  
KURʹANʹIN DEĞER SİSTEMİNDE DÜNYA VE DÜNYEVİ HAYATIN ANLAMI, ss. 65-86
The Value of the world and the worldly life in the value system of Quran
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayri Kaplan İsmail Işık  
AHMED er-RİF‘ΒNİN İTİKÂDÎ VE KELÂMÎ GÖRÜŞLERİ, ss. 87-105
The Belief and Theologic Opinions of Ahmad al-Rifai
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt GÜNGÖR  
KUR’ÂN VE KÂİNAT KİTABI, ss. 107-124
Holy Koran and the Book of Unıverse
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp YAKA  
KUR’ÂN PERSPEKTİFİNDEN MESNEVÎ’DE MEVLÂNÂ’NIN KULLUK ANLAYIŞI, ss. 125-149
Mawlana’s understanding of servitude in the Mathnawi from perspective of Quran
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir ULUÇ  
İBN ARABÎ’DE MİSTİK SEMBOLİZM, ss. 151-190
The Mystical Symbolism of Ibn al-‘Arabī
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed KIZILGEÇİT  
ŞAH VELİYYULLAH DİHLEVÎ’NİN (1703-1762) BAZI TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİNE FELSEFÎ BİR BAKIŞ, ss. 191-210
A philosophic view to the sufic opinions of Shah Veliullah
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bedriye Reis  
XVI-XVII. YÜZYILLARDA HİNDİSTAN’DA DİN-İ İLÂHÎ TARTIŞMALARI VE İMÂM-I RABBÂNÎ, ss. 211-234
Debates about the Din-i Ilahi in XVI-XVII. Centuries in India and Imam-i Rabbani
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun KIRKIL  
DÎNÎ-TASAVVUFÎ TÜRK EDEBİYATI’NDA DERVİŞ-NÂME’LER VE KONYALI MUSTAFA B. YÛSUF’A (HALÎL) AİT BİR DERVİŞ-NÂME, ss. 235-246
Dervishnames In Sufistic Turkish Literature and a Dervıshname by Mustafa b. Yusuf (Halil) Konevi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Turan Günaydın  
AHMED REMZÎ EFENDİ’NİN REH-NÜMÂ-YI MA‘RİFET TERCÜMESİ, ss. 247-264
The Translation of Reh-numa-yi Marifet by Ahmed Remzi
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ALLAHVERDİYEV  
RUSYA’DA TASAVVUF ÇALIŞMALARI, ss. 265-287

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali AYNÎ Çeviren: Rifat OKUDAN  
Hazırlama: BİZDEKİ TARÎKATLAR, ss. 289-292

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Özköse  
AHMED YESEVÎ VE DÎVÂN-I HİKMET, ss. 293-312

Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Devin DeWeese Çeviren: Necdet Tosun  
HÂCEGÂN’A AİT KOLLAR VE TASAVVUFUN ELEŞTİRİSİ: HOCA ALİ AZÎZÂN RÂMÎTENÎ’NİN MENÂKIBI’NDA CEMAATSEL BENZERSİZLİK İDDİASI, ss. 313-337

Özet | Abstract | Tam Metin |

Josef van ESS Çeviren: Ömer YILMAZ  
LÜBNAN MAKALELERİ –II, ss. 339-371

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sırajul HAQ Çeviren: Hüseyin AKPINAR  
DERVİŞLERİN SEMÂ’ VE RAKSI, ss. 373-393

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer YILMAZ Çeviren: Ali TENİK  
Hazırlama: İbrahim Kûrânî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, ss. 395-412

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halim Gül  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Necdet Tosun , İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî: Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri, ss. 413-416

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
PROF. DR. MEHMET DEMİRCİ İLE RÖPORTAJ, ss. 417-520

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri