ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim19 . SayıEditör
Ethem Cebecioğlu

Editör Yardımcısı
Halil İbrahim Şimşek, Vahit Göktaş, Sevim Yılmaz

Ankara  2007

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Demirci  
İÇE DÖNÜK CİHAD: MÜCÂHEDE, ss. 9-21
Inward Spiritual Struggle: Mujahada
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Gündüz  
Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta, ss. 23-53
Rabita as a Sufi term
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Necmettin Bardakçı  
MEVLÂNÂ’NIN TASAVVUFÎ DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI, ss. 55-77
Sources of Mawlana’s Sufi Experience
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Özköse  
FAS’TA TÎTUNFITR RİBÂTI VE EMGÂRİYYE TARÎKATI “ET-TÂİFETÜ’S-SANHÂCİYYE”, ss. 79-106
Titunfıtr Ribat in Morocco and Emgâriyye Sufi Order “al Taifa al Sanhaciyya”
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Yıldırım  
“DÜM-TEK” SİMGESİ, RAKS VE DÜM-TEK’Lİ BİR GAZEL, ss. 107-121
The Symbol Dum-Tek, Dance and A Gazel with Dum-Tek
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim Şimşek  
Kıyâmet ve Alâmetlerinin Tasavvufî Tecrübe Açısından Yorumlanışı, ss. 123-142
The Sufi Interpretation of Doomsday and Apocalyptic Omens
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim Şimşek  
Kıyâmet ve Alâmetlerinin Tasavvufî Tecrübe Açısından Yorumlanışı, ss. 123-142
The Sufi Interpretation of Doomsday and Apocalyptic Omens
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Cahid Haksever  
Çorum’da Mevlevîlik: Tarihî Süreci ve Son Temsilcileri, ss. 143-164
Mawlawi Order in Corum: Historical Process and Last Representatives
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Çift  
TASAVVUF ARAŞTIRMALARINDA ALMAN EKOLÜ - II TASAVVUF ALANINDA ÇALIŞMA YAPAN ALMAN ORYANTALİSTLER VE ESERLERİ, ss. 165-186

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Yılmaz  
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE DİNİ KİMLİĞİN KORUNMASINDA TASAVVUF DİSİPLİNİNE DUYULAN İHTİYAÇ, ss. 187-210
Need for the Discipline of Mysticism in order to Preserve the Religious Identity During the Course of European Union Integration
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rifat Okudan  
EBÛ BEKR ŞİBLÎ: HAYATI VE TASAVVUF TARİHİNDEKİ YERİ, ss. 211-234
Abu Bakr al-Shibli: His Life and His Place of Tasawwuf History
Özet | Abstract | Tam Metin |

ihsan soysaldı  
HALVET KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, ss. 235-243
An Account of the Concept of Khalwa
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman GÖKBULUT  
İLİM TASNÎFLERİNDE TASAVVUFUN YERİ, ss. 245-264
Place of Tasawwuf in Scientific Classifications
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rifat Okudan  
AYDINOĞLU TEKKESİ SON POSTNİŞÎNİ HAFIZ BEKİR NECMEDDÎN SIDKÎ, ss. 265-295
The Latest Master of Aydinoglu Dervish Lodge: Hafiz Bekir Nacm al-Dîn Sidki
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel Göztepe  
GAZÂLÎ VE ÖNCESİ BAZI SÛFÎLERİN AKLA ELEŞTİREL BAKIŞI, ss. 297-326
Critical View of Ghazali and Sufis Before him on Reason
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celia GENN Çeviren: Hülya KÜÇÜK  
ÇİŞTİYYE DİYASPORASINDAN ULUSLARI AŞAN SUFİ HAREKETİNE, ss. 327-337

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aziz AHMED Çeviren: Celal EMANET  
ŞEYH AHMED SİRHİNDÎ’NİN SİYASÎ VE DİNÎ DÜŞÜNCELERİ, ss. 339-350

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülhüseyin Hâirî Çeviren: Ali Ertuğrul  
SEFÎNE-İ TEBRÎZ: İKİ KAPAK ARASINDAKİ KÜTÜPHÂNE, ss. 351-400

Özet | Abstract | Tam Metin |

George MAKDISI Çeviren: Vahit GÖKTAŞ  
KÂDİRÎ SÛFÎSİ İBN TEYMİYYE, ss. 401-411

Özet | Abstract | Tam Metin |

Christopher MELCHERT Çeviren: Süleyman DOĞANAY  
HADİS RAVİSİ OLARAK İLK ZAHİDLER, ss. 413-425

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Dr. Ali TENİK  
Hazırlama: Vahit GÖKTAŞ, Kelâbâzî (ö. 380/990) ve Tasavvuf Anlayışı, ss. 453-459
Göktaş, Vahit, Kelâbâzî (d. 380/990) and His Understanding of Tasawwuf
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren:  
Hazırlama: ULUSLARARASI MEVLÂNÂ SEMPOZYUMU, ss. 461-471

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ethem Cebecioğlu  
PROF. DR. KENAN GÜRSOY’LA* RÖPORTAJ, ss. 473-525

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri