ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim21 . SayıEditör
Ethem Cebecioğlu

Editör Yardımcısı
Halil İbrahim Şimşek, Vahit Göktaş

Ankara  2008

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEthem Cebecioğlu  
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Hayatı ve Eserleri, ss. 9-25
The Life and Works of Muhyiddin Ibn al 'Arabi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kara  
Çok Uzak Çok Yakın: İbn Arabî – İbn Teymiyye Mukayesesi?, ss. 27-30

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kara  
Prof. Dr. Süleyman Uludağ Emekli (mi) Oldu?, ss. 31-38

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver Gürer  
Hz. Yûsuf’un Gördüğü Rüyanın Fusûsu’l-Hikem’deki Yorumu?, ss. 39-56
The Interpretation of Prophet Joseph’s Dream in Fusus al-Hikam ?
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reşat Öngören  
Füsus Şârihi Sofyalı Bâlî Efendi’nin Tasavvufî Çizgisi, ss. 57-66
Sofyalı Bali Efendi’s Basıc Characterıstıcs of Consept of Sufısm
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cağfer Karadaş  
Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı, ss. 67-94
The Faith of Muhyiddin Ibn Arabi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Özköse  
İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası, ss. 95-115
Ibn Arabi’s Sheikh Abu Madyan Shuayb and His Life and Works and Circle of Effective
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Coşkun  
Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu, ss. 117-143
The Concept of God in Muhyiddin Ibn Arabi’s Philosophy
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kamil Cihan  
Fususu’l-Hikem’de “Din” Kavramı, ss. 145-159
The concept of “al-Din” in Fusus al- Hikam
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer Erginli  
İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri, ss. 161-197
Main Human Features of tthe Prophet Adam Accordıng to Ibn Arabī
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim Şimşek  
İsmail Fenni Ertuğrul’un İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücud Savunması, ss. 199-212
Ismail Fenni Ertuğrul’s Defence of Ibn al-Arabi and Wahdat-i Wujud
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki Eleştirileri, ss. 213-255
Prophethood and Sainthood In The Doctrine of Ibn ‘Arabî and Ibn Taymiyya’s Critical Approach to This Subject
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Kartal  
İbnü’l-Arabî’nin Yorum Yöntemi ve Muhammed Fassında Bu Yöntemin Tatbiki: Her Varlık Bir Âyettir, ss. 257-282
Ibn al-Arabi’s Interpretation Method And Its Application in The Chapter on Muhammed in Fusûs: Every Being is a Divine Sign
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Alpyağıl  
“Alıntılanabilirlik” ve “Şeyleri Yeniden Yaratma”: İbn Arabî Bilgeliğinden Derrida’ya Uzanan Yol, ss. 283-296
“Iterabilitiy” and “Ever New Creation' (Khalq Jadid)”: The Way Goıng to Derrıda from the Wısdom of Ibn Arabı
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrezzak Tek  
İbnü’l-Arabî’yi Savunan Afrikalı Bir Sûfî: Ali b. Meymûn el-Mağribî, ss. 297-329
Ali ibn Maymûn al-Magribî: An Moroccan Sûfî Defending Ibn al-‘Arabî
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hür Mahmut Yücer  
Bir İbn Arabî Müdafaası: Çerkeşîzâde Mehmed Tevfîk Efendi ve Levâyihu’l-kudsiyye fî fedâili’ş- Şeyhi’l-Ekber adlı Eseri, ss. 331-351
A defence of Ibn Arabî: Charkasi Mehmed Tevfik Afandi and his work named Lavâyih al-qudsiyya fî fadâil al- Sheikh Ibn Arabî
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Tatlı  
Muhyiddin İbn Arabî'nin Fusûsu'l-hikem'de İşaret Ettiği Hâlid b. Sinân'ın Peygamberliği Hakkındaki Rivayetin Değerlendirmesi, ss. 353-362
An Evaluation of the Narrative About Prophethooh of Khalid Ibn Sinan who is Muhyiddin Ibn Arabi Pointed at him in Fususu'l-hikam
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Yılmaz  
İbnü’l-Arabî Hakkında Yapılan Eleştirilere İbrahim Kûrânî’nin Yaklaşımı, ss. 363-388
The approach of İbrahim Kûrânî (d.1690) to the Crıtıcısms about Ibnu’l-Arabî
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ŞİMŞEK  
Türk Edebiyatında İbnü’l-Arabî Methiyeleri Üzerine Bir İnceleme, ss. 389-425
A Study on İbnu’l-Arabi Eulogies in Turkish Literature
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit Göktaş  
Es'ad Efendi (1847/1931) ve Tevhid Risâlesi’ndeki Vahdet-i Vücûd Görüşü, ss. 427-445
Es’ad Efendi’s (1847/1931) And Understanding of Oneness of Being (Wahdat-i Wucud) in The Resala al Ahadiyya
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülhan Maden  
Fusûsu’l-Hikem’de Kur’ân’dan Yapılan İktibasların Şekilleri ve Amaçları, ss. 447-472
The Ways and Goal of Quatations from Koran in Fususu’l-hikem
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Turan Günaydın  
İbn Arabî Mütercimleri Üzerine: Biyo-Bibliyografik Bir Deneme (1928-2007), ss. 473-499
Translators of İbn ‘Arabî: Bio-Bibliographic Essay (1928-2007)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burhan Baltacı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gülhan Maden, Fusûsu’l-Hikem’de Kur’an’dan İktibaslar Ve Kur’an’dan Ya-rarlanma Metodları, ss. 541-544.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıza Bakış  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: M. Mustafa Çakmaklıoğlu, İbn Arabî’de Ma’rifetin İfadesi, ss. 545-548

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halim Gül  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Suad el-Hakîm, el-Mûcemu’s-Sûfî el-Hikmetü fî Hudûdi’l-Kelime: İbnü’l-Arabi Sözlüğü, çev.: Ekrem Demirli, ss. 549-550

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Cahid Haksever  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Tahir Uluç, İbn Arabi’de Sembolizm, ss. 551-552

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit Göktaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Claude Addas, İbn Arabî, Kibrit-i Ahmer’in Peşinde, çev.: Atilla Ataman, ss. 553-555

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bernd Radtke Çeviren: Salih Çift  
İBNÜ’L-ARABÎ’NİN ÖNCÜLERİNDEN BİRİ: HAKÎM TİRMİZÎ VE VELÂYET GÖRÜŞÜ*, ss. 501-507

Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal Emanet  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ŞAH VELİYYULLAH’IN VAHDET-İ VÜCUDU REVİZE ETME GİRİŞİMLERİ*, ss. 509-524

Özet | Abstract | Tam Metin |

STEPHEN HİRKENSTEİN Çeviren: Ethem Cebecioğlu  
Hazırlama: STEPHEN HİRKENSTEİN* İLE IBN ARABÎ SOCIETY (İBN ARABİ TOPLULUĞU) HAKKINDA SÖYLEŞİ, ss. 557-567

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhyiddin İbnü’l-Arabî Çeviren: Veysel Akkaya  
İCÂZETNÂME:* İBN ARABÎ’NİN KENDİ KALEMİNDEN İCAZET ALDIĞI HOCALARIN VE YAZDIĞI ESERLERIN LİSTESİ, ss. 525-539

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri