ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim22 . SayıEditör
Ethem Cebecioğlu

Editör Yardımcısı
Halil İbrahim Şimşek, Vahit Göktaş

Ankara  2008

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Ögke  
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Öküz” Metaforu, ss. 9-22
The Metaphor Ox in Mawlana’s Mathnawi
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa Çelik  
Muhammed İkbâl’de Akıl ve Aşk, ss. 23-57
Reason and Love in Muhammed Ikbal
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayati Aydın  
Kur’ân’da İrâde-Azm ve Tevekkül, ss. 59-79
Will-Resolution and Absolute Reliance on God in the Qur’an
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk Altıparmak  
İhvân-ı Safâ ve Tasavvuf, ss. 81-102
Al-Ikhwan Al-Safa and Al-Tasawwuf (Sufism)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Cahid Haksever  
Çorum’da Halvetîliğin Tarihî Süreci ve Yusuf Bahrî, ss. 103-136
The Historical Process of Khalwatiyya and Yusuf Bahri
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman KASAPOĞLU  
KUR’AN’DA “İNÂBE” KAVRAMI: DİNÎ TECRÜBE AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM, ss. 137-159
The Concept of “Inabe” in Koran
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Tatcı İbrahim ÖZAY, İsrafil BABACAN  
Şeyh Mustafa Selâmî Efendi Şerh-i Âşık Yûnus, ss. 161-200
Commentory of Aşık Yunus
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih Ceyhan  
Semâ’ın Mahiyetine Dair Bir Karşılaştırma: Aziz Mahmûd Hüdayî ve İsmail Ankaravî , ss. 201-217
A comparison on the essence of sufi listening “samâ”: aziz mahmoud al-hudayi and ısmail rusuhi al-anqaravi’s ıdeas of samâ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit Göktaş  
Kelâbâzî’nin Bahru’l-Fevâid Adlı Eserinin Tasavvufî Muhteva Açısından Analizi , ss. 219-233
Analysis of Kelâbâzî’s Work “Bahru’l-Fevâid” Terms of Sufi Context
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamide ULUPINAR  
İlk Dönem Sûfîlerinde Tevhid Anlayışı, ss. 235-255

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatsa  
Yukarı Çoruh ve Kelkit Vadisinin İslamlaşmasına Öncülük Eden Türk Dervişleri, ss. 283-327
Turkish dervishes which are working on colonization at Coruh and Kelkit dale
Özet | Abstract | Tam Metin |

E. Seval Yardım  
Sâmiha Ayverdi’de Tasavvufî Mefhumların Kullanılış Şekilleri, ss. 283-327
Usage of Sufi Concepts in Samiha Ayverdi’s Writings
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap Aydın  
Bîçâre Dîvânı’nda Allah Tasavvuru, ss. 329-340
Imagination of Allâh according to Dîwân of Abdulah Bîçâre
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Klaus KREISER Çeviren: Nurettin GEMİCİ  
TEKKE VE DERVİŞLİK, ss. 341-345

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit Göktaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ahmed Kuddûsî ve Tasavvuf Düşüncesi, ss. 355-367

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk Teber  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hacı Bektâş-ı Velî; Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Me-todik Yeni Bir Yaklaşım, ss.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Dam  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Osmanlı'da Müderris Bir Sûfî: Ebu Said Muhammed el-Hâdimî ve Tasavvuf Anlayışı, ss.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim Şimşek  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ali Bolat, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melametîlik, İnsan Yay., İstanbul 2003, 448 s., ss. 373-375

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman GÖKBULUT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İsmail Rusûhî Ankaravî, Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi (Makāsıd-ı Aliyye Fî Şerhi’t-Tâiyye), ss. 378

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel Göztepe  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Anadolu Tasavvuf Önderleri, ss. 380

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Özköse  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ebû Medyen Şuayb el-Ensar, Tasavvufî Hikmet ve Risaleler, ss. 381

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Özköse  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Cemil M. Ebü’n-Nasr, Modern Dünyada Sûfî Tecrübe -Tîcậniyye Tarikatı Örneği -, ss. 387

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Nur Katar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sadık Yalsızuçanlar, Gezgin, ss. 389

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ethem Cebecioğlu  
PROF. DR. SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY İLE SÖYLEŞİ, ss. 393-428

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri