ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim23 . SayıEditör
Ethem Cebecioğlu

Editör Yardımcısı
Halil İbrahim Şimşek, Vahit Göktaş

Ankara  2009

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa Kara  
Diplomat ve Fusûs Şârihi Yakup Han Kaşgarî, ss. 9-24
Yaqub Khan al-Kashghari: A Diplomat and Commentator of Fusûs
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Uludağ  
Ferîd Kâm ve Vahdet-i Vücûd Adlı Eseri, ss. 25-35
Ferid Kam and His Work Wahdat al-Wujud
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Türer  
Harîrî-zâde’nin Sülûkün Mertebelerine Dair Bir Risalesi: Feyzu’l-Muğnî Min Sırri Hadîsi Men Talebenî, ss. 37-51
Hariri-zadah’s Booklet about Stages of Suluk: Fayz al-mughni min sirr hadith man talabani
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Erol Kılıç  
İbn-i Arabî’yle "Zaman'ın Ruhu"nu Okumak, ss. 53-63
Tor Read of the spirit of the time with Ibn al-Arabi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrani Altıntaş  
Varlığın Şahitleri, ss. 65-74
The Witnesses of Being
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ögke  
İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’inde Ayna Metaforu, ss. 75-89
Metaphor of Mirror in Fusus al-Hikam by Ibn al-Arabi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin Yasa  
İbn Arabî’nin "Arada Olma"yı Anlatımı, ss. 91-108
Ibn Arabi’s Exposition of the "to be Between"
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Derin  
The self and the other in Ibn Arabi and Rumi, ss. 109-130
İbn Arabî ve Mevlana’da Ben ve Öteki
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Ali Çetinkaya  
İhvân-ı Safâ Felsefesinin İbnü’l-Arabî Düşüncesindeki İzdüşümler, ss. 131-147
The Projections of the Philosophy of İkhwan al-Safa in the Thought of Ibn al-Arabi
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa Çelik  
İmam Rabbânî Perspektifinden İbnül-Arabî’ye Tenkidî Bir Yaklaşım, ss. 149-179
A Critical Approach to Ibnu’l-Arabi from the Perspective of Imam Rabbani
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet Tosun  
İmâm-ı Rabbânî’ye Göre Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Şuhûd, ss. 181-192
Unity of Being and Unity of Vision According to Imam-i Rabbani
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Küçük  
Anne Nûr el-Ensâriyye’den Âlime-i Hicâz Fahru’n-Nisâ’ya: Muhyiddîn İbn Arabî’nin Çevresindeki Hanımlar, ss. 193-219
From the Mother Nur al-Ansariyya to the Master of Hejaz Fakhr al-Nisa: The Women Around Muhyi al-Din Ibn ‘Arabi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Özköse  
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin İbn Rüşd ile Görüşmesi , ss. 221-240
A Comparison of Ibn al-Arabi and Ibn Rushd
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rifat Okudan  
18. Yüzyıl Osmanlı Kelâmcı ve Mantıkçısı İsmâil Gelenbevî’nin Varlık Nazariyesi (Vahdet-i Vücûd Savunması), ss. 241-255
The Theory of existence of İsmail Kalanbawi who is the Ottoman scholar of the word(kalam) and the logic in 18th century (defense of unity of being/wahdat al wujud)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Çift  
Bektâşî Geleneğinde Vahdet-i Vücûd ve İbnü’l-Arabî, ss. 257-279
Wahdat al-Wujud and Ibn al-Arabî in Bektashi Order Tradition
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrezzak Tek  
İbnü’l-Arabî’yi Müdâfaa Amacıyla Kaleme Alınan Fetvâlar, ss. 281-301
The Fatwâs Defence of Ibn al-Arabî
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Muslu  
Vahdet-i Vücûd Üzerine Yazılmış Bir Risâle: Erbilî’nin Mir’âtü’ş-şühûd fî beyâni Vahdeti’l-vücûd’u, ss. 303-323
A Treatise written on Wahdat al-wujud: al-Arbili’s Mir’at ash-shuhud fi bayani Wahdat al-wujud
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Necmettin Bardakçı  
İbnü’l-Arabî Öncesi Endülüs’te Tasavvuf, ss. 325-355
Sufism in Andalusia before Ibn Al-Arabî
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Kartal  
“Metafizik Dönemden Geriye Bakmak” İbnü’l-Arabî’nin İlk Sufilerin Bazı Görüşleri Hakkındaki Eleştirileri, ss. 357-372
A Critique of Ibn al-Arabî to some views of early sufis
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Nuri Küçük  
İbnü’l Arabî Düşüncesinde Varlığın Tasavvufî Yorumunun Sayı Metafiziğine Uzanan Yansımaları , ss. 373-411
In Ibn Arabî’s School of Thought, Reflections of Sufi Explanation of Existence In the Context of Number Metaphysics
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Tatcı  
Şâir Nâbî'nin Muhyiddin-i Arabî'ye Bir Medhiyesi, ss. 413-423
A Eulogy by Nabi for Ibn al-‘Arabi
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
Modern Dünyada Ezelî Hikmet Geleneğinin Yeniden Canlanışı: Batı’da İbnü’l-Arabî’ye Yönelik İlginin Tarihî Seyri, ss. 425-456
The Reconstruction of The Tradition of Eternal Wisdom in The Modern World: The Historical Process of Interest in Ibn al ‘Arabî in The West
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Bolat  
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’de Melâmet Tasavvuru, ss. 457-469
The Concept of Malama in the Thought of Muhyiddin Ibn al-Arabi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Tenik  
Türk Mutasavvıf Şâirlerinde Varlık Anlayışı: Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî ve Ahmed Kuddûsî, ss. 471-509
The Notion of Existence in Turkish Sufi Poets: The Cases of Esrefoglu Rumi, Niyazi al-Mısri and Ahmed al-Quddusi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Vasfi Kurt  
İbn Arabî’de Hayâl ve Vücûd Paradoksu Özelinde el-Futûhâtu'l-Mekkiyye ile Fusûsu'l-Hikem’in Karşılaştırılması, ss. 511-542
A Comparison between “The Meccan Revelations” and “The Bezels of Wisdom” with Special References to Paradox of Imagination-Being in İbn
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Kurt  
Bediüzzaman Said Nursi’nin Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücud Hakkındaki Düşünceleri, ss. 543-581
The thoughts of badiuzzaman said nursi on ibn al-arabi and wahdat-i wujud
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan Kara  
İbnü’l-Arabî’nin Tasavvuf Istılahlarına Etkisi ve Seyyid Mustafa Rasim Efendi’nin Istılâhât-I İnsân-ı Kâmil’i Örneği, ss. 583-600
The influence of Ibn ‘Arabî on the sufism terminology and as an example Seyyid Mustafa Rasim Efendi’s Istılâhât-ı insân-ı kâmil
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Türer Cengiz Gündoğdu  
Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Vahdet-i Vücûd’la Alâkalı İki Risâlesinin Arapkirli Hazmî Tarafından Yapılan Tercümesi, ss. 601-639

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulbaki Miftah Çeviren: Dilaver Gürer  
Fusûsu’l-hikem’de Sayılar, ss. 641-655

Özet | Abstract | Tam Metin |

Michel Chodkiewicz Çeviren: Vahit Göktaş  
Sonsuz Yolculuk: İbnü’l-Arabî’nin Kitâb el-İsfâr an netâicil’l-esfâr Adlı Eseri, ss. 657-667

Özet | Abstract | Tam Metin |

William Chittick Çeviren: Betül Güçlü  
Merkezî Nokta: İbn Arabî Ekolünde Sadreddin Konevî’nin Rolü , ss. 669-684

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesnevihân Ali Fuad Çeviren: Vahit Göktaş  
Hazırlama: Vahdet-i Vücud: Hakikat-ı Vahide-i Mutlaka, ss. 685-686

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Küçük Yusuf R. Saraç  
İbn Arabî’nin Kitâbü’l-Bâ Adlı Eseri, ss. 687-699

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hür Mahmut Yücer  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hüsamettin Erdem, Panteizm ve Vahdet-i Vücud Mukayesesi, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990, 123 s., ss. 701-706

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit Göktaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Michel Chodkiewicz, Sahilsiz Bir Umman Muhyiddin İbn Arabî, çev.: Atila Ataman, Gelenek Yay., İstanbul 2003, 168 s., ss. 706-708

Özet | Abstract | Tam Metin |

Öncel Demirdaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Seyit Avcı, İbn Arabî'den Hadis Yorumları, İnsan Yay., İstanbul 2008., ss. 708-710

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri