ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim31 . SayıEditör
Prof. Dr. Necdet Tosun

Editör Yardımcısı


İstanbul  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenM. Mustafa Çakmaklıoğlu  
İbnü’l-Arabî’ye Göre İlâhî İsimlerin Âlemde Tecellîsi: Allah-Âlem Münasebeti Etrafında Ortaya Çıkan Bazı Problemler, ss. 1-32
The Manifestations of the Divine Names Upon the Universe According to Ibn al-‘Arabî: Some Problems Arising From the Issue of Relationship Between God and the Universe
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya Çakır Baş  
Abdullah Bosnevî’nin Tecelliyâtü arâisi’nnusûs’unda Teşbih ve Tenzihe Dair Görüşleri, ss. 33-56
Abdullah Bosnavi’s Remarks on anthropomorphism (tashbih) and transcendentalism (tanzih) in his Fusus al-Hikam Commentary
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Alkan  
Hacı Bayrâm-ı Velî’nin İsteğiyle Yapılan Bir Tercüme: İnce Bedreddin ve Tercüme-i Lemaât’ı*, ss. 57-73
A Translation made upon Haji Bayram Wali’s request: Ince Badr al-Din and His Translation of Lama‘at
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Necmettin Bardakçı M. Saffet Sarıkaya; Nejdet Gürkan  
XIV. Yüzyıl Rifâî Şeyhi İbnü’s-Serrâc’ın Tasavvufî Düşünceleri, ss. 75-108
Mystical Thoughts of the 14th Century Rifai Sheikh Ibn al-Sarraj
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet Tosun  
Yûnus Emre Rifâî, Hacı Bektaş Vefâî, ss.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Demirci  
Mesnevî Dîbâceleri ve Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî Dîbâceleri Şerhi, ss.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Benli  
Meşîhat Müsteşârı Abdülkâdir Râşid Efendi’nin Vesîletu’r-rahme fî Tahmîsi Kasîdeti’l-bür’e Adlı Eseri*, ss.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali İhsan Kılıç  
Abdülaziz Mecdi Tolun’un Ta’rîfât’taki Tasavvufî Istılahlar Tercümesi, ss.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Şeyma Özkan  
Firâset-i hikemiyye fî kıyâfeti’l-insâniyye: Hüseyin Şâkir’in Fütûhât-ı Mekkiyye’nin 148. Bâbı Tercümesi, ss.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası, ss.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia Karakoyun Gündoğdu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ahmet Hamdi Akseki’nin “Hızır Aleyhisselam” Adlı Eseri, ss.

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
İbnü’l-Arabî’ye Göre İlâhî İsimlerin Âlemde Tecellîsi: Allah-Âlem Münasebeti Etrafında ‎Ortaya Çıkan Bazı Problemler, ss. 1-32
The Manifestations of the Divine Names Upon the Universe According to Ibn al-‘Arabî: ‎Some Problems Arising From the Issue of Relationship Between God and the Universe‎
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri