ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim34 . SayıEditör
Prof. Dr. Süleyman Derin

Editör Yardımcısı


İstanbul  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHarun Yılmaz  
“Meşîhatüşşüyûh”un Doğuşu ve Mısır’da İki Hankah: Sa‘îdü’s-Sü‘adâ ve Siryâkûs, ss. 1-21
The Emergence of “Mashīkhat al-Shuyūkh” and Two Khanqahs in Egypt: Sa‘īd al-Su‘adā’ and Siryākūs
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Baltacı  
Aşkın Kazandığı Tasavvufî Muhteva: Ahmed Gazzâlî, Baklî ve Irâkî Çizgisi, ss. 23-44
The Mystical Content Attained by Love: The Line of Ahmad al-Ghazālī, al- Baqlī and ‘Irāqī
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulcebbar Kavak  
Abdüssamed Tûdâr’ın Nûru’l-Envâr’ına Göre İran’da Şâziliyye’nin İzleri, ss. 45-72
The Traces of Shadhiliyya Order in Iran According to Abdussamed Tûdâr’s Book Entitled Nur al-Anvar
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Baz  
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Norşin Dergâhı ve Şeyh Abdurrahman-ı Tâğî, ss. 73-108
Norşin Dervish Convent From Ottoman to the Republic and Sheikh Abdurrahman-i Tâğî
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Rosni bin SAMAH Çeviren: Uğur BORAN  
Malay Takımadalarında Tasavvuf Edebiyatı, ss. 109-128

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Demirci  
Son Mevlevî Şeyhlerinden Bazılarının Hazin Hikâyeleri, ss. 129-144

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Benli  
Meşîhat Müsteşârı Abdülkādir Râşid Efendi ve Vesîletu’l-intisâb Adlı Eseri, ss. 145-171

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Cemâl Öztürk  
Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî’nin Vird-i Settâr’ı*, ss. 173-178

Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay Şafak  
Muhammed b. Rıdvan er-Rûmî ve Hâfız Şîrâzî’nin Bir Beytinin Şerhi, ss. 179-188

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer Cengiz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası, ss. 189-194

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Dursun  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Fahri Maden, Bektaşî Tekkelerinin Kapatılması (1826) ve Bektaşîliğin Yasaklı Yılları, ss. 195-201

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri