ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim35 . SayıEditör
Prof. Dr. Süleyman Derin

Editör Yardımcısı


İstanbul  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Gel  
XVI. Yüzyıl “Lahn ve Tegannî” Tartışmalarına Dâir Bir Muammânın Çözümüne Doğru: “el- Kavlü’l-Vasît”in Müellifi İbn Bahâeddin mi?, ss. 1-23
Toward the Solution of Enigma regarding XVIth century Discussions about “Lahn (Mispronunciation) and Taghanni (Melodious Recitation)”: Is Ibn Bahâeddin the author of “al-Qawl al-Wasit”?
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
Şehitlik Dergâhı Tarihçesine Bir Katkı: Abdünnâfi Baba’nın Ahmed İsmet Efendi’ye Verdiği İcâzetnâme, ss. 25-58
A Contribution to the Historiography of Şehitlik Lodge: the Diploma (ijazetname) granted by Abdünnāfi Baba to İsmet Efendi Abstract
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adalet Çakır  
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Ecvibe-i Mutasavvıfâne’si ve Celvetiyye Tarîkatının Bazı Esasları, ss. 59-96
Aziz Mahmud Hüdâyî’s Ajwiba-i Mutasawwifana and Some Principles of Jalwatiyya Order
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem Varol  
Kahramanlıktan Kalebendliğe: Kuleli Vak’asının Baş Aktörü Süleymaniyeli Şeyh Ahmed’e Dair Bilinmeyenler, ss. 97-143
From Heroism to Confinement in a Fortress: Some Unknowns About Silemani Sheikh Ahmed as a Leader of Kuleli Incident
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman GÖKBULUT  
Modern Bir Molla Kāsım Örneği: Muhammed Şahin’in Mesnevi’nin Tenkidi Adlı Eseri, ss. 145-167
An Example of A Modern Molla Kāsım: Muhammed Şahin’s Work Titled Mesnevi’nin Tenkidi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Giuseppe SCATTOLIN Çeviren: Zeliha ÖTELEŞ  
İbnü’l-Fârız Dîvânı’nın Edisyon Kritiği: Tasavvufî Bir Eseri Okumak, ss. 169-186

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenneth GARDEN Çeviren: Abdullah ÖZKAN  
Zirveden İniş: Gazzâlî’nin Otobiyografik Eserleri ve Yazıldıkları Bağlam Üzerine Bir Değerlendirme, ss. 187-207

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Çelik  
Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin Nefâisü’l-Mecâlis Adlı Tefsiri ve Fâtiha Sûresi Tefsiri, ss. 209-238

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Nedim Tan  
İsmâil Hakkı Bey’in Hikemiyyât-ı Şeyh Ebû Medyen Tercümesi, ss. 239-254

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Şimşek  
La’lî Muhammed Fenâî’nin Etvâr-ı Seb’a Risâlesi, ss. 244-268

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer Cengiz  
Mahmûd Şebüsterî’ye Nisbet Edilen Mir’âtü’lmuhakkikîn Adlı Eserin Abdullah Salâhî Uşşâkî Tarafından Yapılan Tercümesi, ss. 269-299

Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif Naushahi  
Ali b. Hüsâmeddin Müttakî’nin Ni’me’l-mi’yâr ve’l-mikyâs fî ma’rifeti merâtibi’n-nâs Adlı Eseri, ss. 301-308

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Alkan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası, ss. 309-311

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim Şimşek  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Süleyman Uludağ, Tasavvuf ve Tenkit, ss. 313-316

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri