ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim36 . SayıEditör
Prof. Dr. Süleyman Derin - Doç. Dr. Ali Namlı

Editör Yardımcısı


İstanbul  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli ÇOBAN  
Mihnet Dönemi Sûfîliğinde Savunma Amaçlı Akāid Yazıcılığı: XVII. Yüzyıl Osmanlı’sında İki Sûfî İki Eser, ss. 1-30
Defensive Authorship of the Books on Islamic Creed by the Sufis in the Period of Mihna: Two Sufi Works of the Seventeenth Century Ottomans
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Nedim Tan  
Minhâcü’l-fukarâ’nın Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme, ss. 31-49
A Review on the Sources of Minhaj al-Fuqara
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulcebbar Kavak  
Kādiriyye’nin Şehrizor Bölgesinde Yayılışı, ss. 51-71

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Murat Özel  
Tire Şâzelî Dergâhı, ss. 73-83
Shadhili Dervish Lodge in Tire
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Tahralı  
Ribattan Zaviyeye - Tarihsel değerlendirme, ss. 85-91
Du Ribat A La Zawiya - Aperçu Historique
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Güleç  
Abdürrahim Fedâî’nin Hâfız Dîvânı’nın İlk Beytine Yaptığı Şerhin Önceki Şerhlerden Farkı, ss. 93-103

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet Tosun  
Kırgızistan Tarih ve Kültüründe Tasavvuf, ss. 105-118

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Nedim Tan  
Mir’âtü’l-akāid ya da Tercüme-i İ’tikādnâme: Öziçeli Muslihuddin Efendi’nin Abdullah Hulusî Efendi’ye Atfedilen Eseri , ss. 119-196

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Alkan  
Ahmed Avni Konuk’un Risâle Der Beyân-ı Vahdetü’l-Vücûd Tercümesi, ss. 197-212

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Özgüç  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası, ss. 213-215

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Bayram Başer  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Abdullah Kartal, Tasavvufun Oluşumu: Şeriat-Hakikat İlişkisi, ss. 217-221

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Sami Uzuner  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ali Namlı, Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî: Hayatı-Eserleri-Tasavvufî Görüşleri, ss. 223-225

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri